CEFTA

Roli i Odave në realizimin e benefiteve potenciale nga CEFTA

Rrjeti rajonal i odave u siguron firmave te veta anetare ndihme per hyrje dhe zhvillim te tregjeve te caktuara. Kjo eshte oferta e vetme qe ne realitet kerkon nga odat te beje ndryshime ne politike dhe nivel strategjik, ne menyre qe t’i zhvilloje aftesite e veta.  Ne kuader te Projektit per zhvillimin e sektorit privat, te financuar nga Qeveria e Holandes, SPARK i jep mbeshtetje odave te shumta ne rajonin e Ballkanit Perendimor. SPARK ka per qellim ta zgjeroje ndihmen e vet per odat me perfshirjen e mbeshtetjes per implementimin e CEFTA.

Qellimi i kesaj punetorie eshte te definohet roli, te menduarit strategjik dhe nevojat tjera te odave ne promovimin e tregtise rajonale dhe implementimit te CEFTA. Punetoria eshte e orientuar per nevojat e odave nga rajoni (Shqiperia, Bosnja dhe Hercegovina, Kroacia, Maqedonia, Moldova, Kosova, Mali i Zi dhe Serbia) si dhe per kompanite. Ngjarja do te ndertohet ne baze te perfundimeve nga ABK Konferenca rajonale e cila u mbajt ne Budve, nentor i vitit 2007, dhe do te fokusohet ne pergjegjesite te cilat duhet te pranohen nga Odat, ne drejtim te vendosjes se sherbimeve plotesuese per anetaret e veta.

Punetoria do te fokusohet ne 3 aktivitete kryesore:

 - percaktimi i rolit dhe te menduarit strategjik te odave ekonomike ne promovimin e tregtise rajonale dhe implementimin e CEFTA (odat do te bisedojne per rolin e tyre ne promovimin e tregtise rajonale dhe ndihmen qe e ofrojne per anetaret e veta ne shqyrtimin e benefiteve potenciale nga CEFTA, cili eshte roli i odes vizavi aktoreve tjere si qeverite, agjencite per promovimin e investimeve, ose bizmes asociacionet private)

– percaktimi i nevojave te odave ne realizimin e rolit te tyre ne promovimin e tregtise rajonale dhe implementimin;

- promovimi i bashkepunimit rajonal mes odave ekonomike dhe palet e kycura ne CEFTA.

Rezultatet e pritura nga kjo punetori eshte rritja e vetedijes dhe pergjegjesia mes odave ekonomike per rolet e mundshme dhe mendimet strategjike te cilat jane te kapshme ne drejtim te promovimit  te tregtise rajonale dhe implementimi i CEFTA, marreveshjet mes odave per nevojat dhe aktivitetet e ardhshme per ndertimin e kapacitetit te tyre ne realizimin e rolit te tyre per promovim, duke perfshire edhe nevojen nga mbeshtetja nga jashte, si dhe rritja e vetedijes per perfshirje ne aktivitete te perbashketa (demonstrimi i ideve te perbashketa, planet e marra vesh paraprakisht mes pjesemarresve). Dokumentin e plote mund ta shihni ketu

CEFTA– mundesi e shkelqyeshme per rritjen e shkembimit tregtar Marreveshja qendrore evropiane per tregti te lire funksionon shkelqyeshem edhe krahas problemeve politike. Ne liberalizimin e ekonomise arritje e vertete  ka mes vendeve anetare. Gjate krizes, tregtia rajonale nuk pesoi shume edhe mund te thuhet se tregtia rajonale ishte shume vitale.

Duhet te menjanohen barrierat per tregti ne vendet e CEFTA. Pengesat administrative, procedurat e shtrenjta dhe te gjata, masat mbrojtese per import jane vetem pjese e problemeve.

Vellimi i shkembimit tregtar te Republikes se Maqedonise me vendet nga rajoni i CEFTA per periudhen 01-05.2012

Sipas te dhenave te Entit shteteror per statistike, shkembimi i pergjithshem i jashtem tregtar i Republikes se Maqedonise me vendet e CEFTA (Shqiperi, BeH, Serbi, Kroaci, Mali i Zi, Kosova dhe Moldavia) ne periudhen janar-maj 2012 arrin ne vlere prej 675.877 mije US dollare, qe paraqet renie prej 12,7%, ne krahasim me periudhen e njejte te vitit te kaluar.

 Kontakte:
Oda ekonomike e Maqedonisë
Rr.Dimitrie Cupovski,13
1000 Shkup
Kontakt persononi: Biljana Peeva-Gjuric
tel: ++ 389 2 3244034
fax:++ 389 2 3244088
e-mail: biljana@mchamber.mk

 

Anetari i shkelqyer mbrojtes

Mbrojtes Anetaret Premium

Anetaret mbrojtes

Argjend anetaret mbrojtes

Partneret

Institucionet e shtetit

Institucionet nderkombetare

@2008 Oda Ekonomike e Maqedonisë, të gjitha të drejtat e rezervuara