Arbitrazhi

GJYKATA E ZGJEDHUR E PËRHERËSHME- ARBITRAZHI

GJYKATA E  ZGJEDHUR E PERHERESHME- ARBITRAZHI

Prane Odes ekonomike te Maqedonise gjendet Gjykata e  zgjedhur e perhereshme-Arbitrazhi, si organ i pavarur, i cili mund te zgjidhe  konfliktet afariste ne mes antareve te Odes ekonomike, ne mes anetarve te Odes dhe personave te trete, si dhe ne mes personave juridik te tjere nga vendi dhe jashte vendit, nese palet merren vesh per kompetencat e kesaj  gjykate.

Vendimet e Gjykates se perhershme-Arbitrazhit jane perfundimtar dhe kane fuqi me aktgjykym  te plotefuqishem.

Gjykata e   zgjedhur e perhereshme - Arbitrazhi sjell vendimet ne menyre me te shpejte ne krahasim me proceduren ne Gjykaten  e rregullt  (shteterore) .

Gjykata e   zgjedhur e perhereshme – Arbitrazhi, mund te ndermjetsoje edhe per zgjidhje te  kontraktuar te kontesteve,qe dalin nga marrdheniet afariste ndermjet paleve (ndermjetesimit).

Per percaktim te ingerencave te Arbitrazhit per zgjidhjen e kontesteve eventuale ndermjet paleve afariste, rekomandohet qe ne marreveshjet te futen edhe klauzulat e ardheshme:

“Te gjitha kontestet te cilat do te dalin nga nga kjo marreveshje ose ne lidhje me te, duke perfshire edhe kontestet  per trajtim te   tyre ose per plotvleftesine e tyre, do te zgjidhen me marreveshje. Nese kontesti nuk mund qe te zgjidhet  me marreveshje, i njejti do te zgjidhet para Gjykates se   zgjedhur te perhersheme-Arbitrazhit prane Odes ekonomike te Maqedonise, ne pajtim me Dispozitat e Rregullores se  Gjykates se   zgjedhur te perhereshme-Arbitrazhit”.

Arbitrazhi prane Odes ekonomike te Maqedonise ka vene marreveshje  per bashkepunim me Arbitrazhet prane Odave ekonomike ne Slloveni, Kroaci, Bullgari, Ukraine, Federaten Ruse, Serbi, Mali i Zi dhe Kosove.

- Marreveshje per bashkepunim me Arbitrazhin e Sllovenise; 
- Marreveshje per bashkepunim me Arbitrazhin e Kroacise; 
- Marreveshje per bashkepunim me Arbitrazhin e Bullgarise; 
- Marreveshje per bashkepunim me Arbitrazhin e Kosoves; 
- Marerveshje per bashkepunim me Arbitrazhin e Ukraines; 
- Marreveshje per bashkepunim me Arbitrazhin e Federates Ruse; 
- Marreveshje per bashkepunim me Arbitrazhin e Serbise dhe Malit te Zi.

Rregullore e Gjykates se   zgjedhur te perhereshme(Arbitrazhit)

Rregullore per harxhimet gjate procedures para Arbitrazhit

Lista e arbiterve ne Gjykaten e zgjedhur te perhereshme

 

Kontakt adresa:
 
Gjykata e    zgjedhur e perhershme – Arbitrazhi prane Odes ekonomike te Maqedonise
Rr. Dimitrie Cupovski, 13
1000 Shkup

Kontakt:
Elena Milevska
Теl.:(02)3244023
Faks:(02)3244088
Е-mail: elenam@ic.mchamber.org.mk

 

 

 Kontakte:
Oda ekonomike e Maqedonisë
Rr.Dimitrie Cupovski,13
1000 Shkup
Kontakt persononi: Tatjana Shterjova
tel: ++ 389 2 3244065
fax:++ 389 2 3244088
e-mail: tatjana@mchamber.mk

 

Anetari i shkelqyer mbrojtes

Mbrojtes Anetaret Premium

Anetaret mbrojtes

Argjend anetaret mbrojtes

Partneret

Institucionet e shtetit

Institucionet nderkombetare

@2008 Oda Ekonomike e Maqedonisë, të gjitha të drejtat e rezervuara