НОВИ ПРОПИСИ

   

Пребарајте објавени прописи во периодот од: -
17.02.2020
ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ОТПАДОТ („СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РСМ“ БР. 31 ОД 10 ФЕВРУАРИ 2020 ГОДИНА)
Со измените на Законот за управување со отпадот („Службен весник на Република Македонија“ број 68/2004, 71/2004, 107/2007, 102/2008, 143/2008, 124/10, 51/11, 123/12, 147/13, 163/13, 51/15, 146/15, 156/15, 192/15, 39/16 и ...

17.02.2020
ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ТУРИСТИЧКАТА ДЕЈНОСТ („СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РСМ“ БР. 31 ОД 10 ФЕВРУАРИ 2020 ГОДИНА)
Со измените и дополнувањата на Законот за туристичката дејност се врши усогласување со Законот за услуги („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 98/2019). Имено, се дополнува дека туристичка дејност можат д ...

17.02.2020
ЗАКОН ЗА ОТПИС НА КАМАТИ И РЕПРОГРАМИРАЊЕ НА ДОЛГОВИ И ТРОШОЦИ НА ФИЗИЧКИ ЛИЦА („СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РСМ“ БР. 31 ОД 10 ФЕВРУАРИ 2020 ГОДИНА)
Со овој закон се уредуваат условите, начинот и постапката за отпишување на пресметани камати, како и за репрограмирање на главниот долг и трошоците кои произлегуваат од старите извршни судски предмети трансферирани/прене ...

17.02.2020
ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПЛАТНИОТ ПРОМЕТ („СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РСМ“ БР. 31 ОД 10 ФЕВРУАРИ 2020 ГОДИНА)
Со измените и дополнувањата на Законот за платниот промет се продолжува рокот до кој правните субјекти кои имаат блокирани сметки меѓусебното намирување на паричните обврски и побарувања ќе можат да го вршат преку компен ...

17.02.2020
ЗАКОН ЗА УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ („СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РСМ“ БР. 3 2 ОД 10 ФЕВРУАРИ 2020 ГОДИНА)
Со Законот за урбанистичко планирање се уредува системот на просторното и урбанистичкото планирање, целите и начелата на планирањето и уредувањето на просторот, видовите и содржината на урбанистичките планови, условите з ...

17.02.2020
ЗАКОН ЗА ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ (*) („СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РСМ“ БР. 3 2 ОД 10 ФЕВРУАРИ 2020 ГОДИНА)
Целта на новиот Закон за енергетска ефикасност е да спроведат политиките и мерките опишани во третиот Национален акциски план за енергетска ефикасност (НАПЕЕ). Подготовката на третиот НАПЕЕ е обврска која произлегува од ...

17.02.2020
ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ПОБЛИСКИТЕ УСЛОВИ ЗА УПИС ВО РЕГИСТАРОТ НА УВОЗНИЦИ НА ОДДЕЛНИ ЗЕМЈОДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИ („СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РСМ“ БР. 35 ОД 11 ФЕВРУАРИ 2020 ГОДИНА)
Врз основа на член 36 став (4) од Законот за земјоделство и рурален развој („Службен весник на Република Македонија“ бр. 49/10, 53/11, 126/12, 15/13, 69/13, 106/13, 177/14, 25/15, 73/15, 83/15, 154/15, 11/16, 53/16, 120/ ...

17.02.2020
ИЗМЕНА НА ПРАВИЛНИЦИ НА ЗАКОНОТ ЗА СУПЕРВИЗИЈА НА ОСИГУРУВАЊЕ („СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РСМ“ БР. 35 ОД 11 ФЕВРУАРИ 2020 ГОДИНА)
Врз основа на член 158-s точка 1), член 154-в, член 154-г, член 154-д став (4), член 154-е, член 154-ж, член 154-м став (3), член 154-н став (4), член 154-њ став (1) и член 154-ќ став (2) од Законот за супервизија на ос ...

21.02.2020
ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ НА УПАТСТВОТО ЗА НАЧИНОТ ЗА ВРШЕЊЕ НА ПЛАТНИОТ ПРОМЕТ СО СТРАНСТВО („СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РСМ“ БР. 38 ОД 14 ФЕВРУАРИ 2020 ГОДИНА)
Врз основа на член 48 став 1 точка 3 од Законот за Народната банка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 158/10, 123/12, 43/14, 153/15, 6/16 и 83/18), член 26 став 4 од Законот за девизното работење („Службен вес ...

21.02.2020
ИЗМЕНА НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ НА ЗАПИШУВАЊЕ, ПРОМЕНАТА, БРИШЕЊЕТО, ПОТРЕБНАТА ПРИДРУЖНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЗАПИШУВАЊЕ, НАЧИНОТ ЗА РАКУВАЊЕ, УПОТРЕБАТА, ОБЈАВУВАЊЕТО И ЧУВАЊЕТО НА ПОДАТОЦИТЕ ОД ИНФОРМАТИВНИОТ СИСТЕМ ЗА ЕВИДЕНЦИЈА НА ТУТУН („СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РСМ“ БР. 38 ОД 14 ФЕВРУАРИ 2020 ГОДИНА)
Врз основа на член 8 став 5 од Законот за тутутн, производи од тутун и сродни производи (*) („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 98/19 и 27/20), министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, до ...

21.02.2020
ОБЈАВА ОД МИНИСТЕРСТВОТО ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ („СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РСМ“ БР. 38 ОД 14 ФЕВРУАРИ 2020 ГОДИНА):
Договорот меѓу Владата на Република Македонија и Владата на Република Србија за соработка во областа на образованието, науката и технологијата, потпишан на 16 февруари 2015 година во Скопје и ратификуван во Собранието на ...

21.02.2020
ОДЛУКА ЗА НАМАЛУВАЊЕ НА ЦАРИНСКИТЕ СТАПКИ ЗА ДРУГИ ПРОИЗВОДИ ОД ГУМА, ОСВЕН ОД ТВРДА ГУМА, ДРУГИ ПРОИЗВОДИ ОД ЖЕЛЕЗО ИЛИ ОД ЧЕЛИК И ИЗОЛАЦИОНИ ДЕЛОВИ ОД КЕРАМИЧКИ МАТЕРИЈАЛИ („СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РСМ“ БР. 41 ОД 15 ФЕВРУАРИ 2020 ГОДИНА)
Врз основа на член 19 став 7 од Царинскиот закон („Службен весник на Република Македонија” бр. 39/05, 4/08, 48/10, 158/10, 44/11, 53/11, 11/12, 171/12, 187/13, 15/15, 129/15, 154/15, 192/15, 23/16 и 144/18), Владата на Р ...

21.02.2020
ПРОГРАМА ЗА МОНИТОРИНГ ЗА БЕЗБЕДНОСТ НА ХРАНА ЗА ЖИВОТНИ ЗА 2020 ГОДИНА МАТЕРИЈАЛИ („СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РСМ“ БР. 41 ОД 15 ФЕВРУАРИ 2020 ГОДИНА)
Врз основа на член 76а став (7) од Законот за безбедност на храната за животни („Службен весник на Република Македонија“ бр. 145/10, 53/11, 1/12, 33/15, 149/15 и 53/16), Владата на Република Северна Македонија, донесе- П ...

21.02.2020
РЕШЕНИЈА НА АГЕНЦИЈАТА ЗА ХРАНА И ВЕТЕРИНАРСТВО („СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РСМ“ БР. 46 ОД 18 ФЕВРУАРИ 2020 ГОДИНА)
Врз основа на член 55 став (2) од Законот за организација и работа на органите на државната управа („Службен весник на Република Македонија” бр. 58/00, 44/02, 82/08, 167/10, 51/11 и „Службен весник на Република Северна М ...

21.02.2020
НОВ ПРАВИЛНИК ЗА ПОСТАПКАТА И МЕТОДОЛОГИЈАТА ЗА ОЦЕНУВАЊЕТО НА ПРОЕКТИ („СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РСМ“ БР. 46 ОД 18 ФЕВРУАРИ 2020 ГОДИНА)
Врз основа на член 39 став (3) од Законот за рамномерен регионален развој („Службен весник на Република Македонија“ број 63/07, 187/13, 43/14, 215/15 и 64/18), министерот за локална самоуправа, донесе- Правилник за поста ...


Контакт лице: Љупка И.Самарџиска
Телефон: ++ 389 2 3244018, M. 070 389 636
Факс: ++ 389 2 3244088
Е-адреса: ljupka@mchamber.mk
Контакт центар: (02) 15015

Стопанска комора на Македонија, ул. „Димитрие Чуповски“ бр. 13, 1000 Скопје