Семинар / 25.02.2020 - 27.02.2020

ОБУКА НА СТРУЧЕН И ДРУГ КАДАР (МЕНТОРИ) ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ ПРАКТИЧНА ОБУКА КАЈ РАБОТОДАВАЧИТЕ

Стопанска комора на Македонија


   

ОБУКА НА СТРУЧЕН И ДРУГ КАДАР (МЕНТОРИ) ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ  ПРАКТИЧНА ОБУКА КАЈ РАБОТОДАВАЧИТЕ

26.02.2020, 27.02.2020 и 28.02.2020 година
Стопанска комора на Македонија, сала 3 на 3-ти кат

Со цел зајакнување на врските помеѓу пазарот на труд и вештините на младите што се развиваат преку образовниот систем, неопходно е зајакнување на соработката помеѓу работодавачите и училиштата. Се` поголем е интересот на компаниите да обучат ученици - идни вработени согласно нивните потреби, а идните учениците да се стекнат со соодветни вештини, да бидат поконкурентни на пазарот на труд и да најдат соодветно вработување согласно стручната подготовка.   

Согласно законската регулатива, компаниите кои имаат интерес да се вклучат во процесот на практично обучување на ученици, треба да имаат обучено лице – ментор кое ќе ги води учениците низ процесот на практичната работа во компанијата. Со постоењето на обучени ментори во компании ќе се подобри квалитетот на соработката со училиштата и ќе се постигне поефективна практична обука на учениците. 
За таа цел, Стопанската комора на Македонија во соработка со стучни лица, а по барање на компаниите организира ОБУКА НА СТРУЧЕН И ДРУГ КАДАР (МЕНТОРИ) ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ ПРАКТИЧНА ОБУКА КАЈ РАБОТОДАВАЧИТЕ.

Предавачи на обуката се советници од Центарот за стручно образование и  обука кои воедно се и носители на работната група за изработка на оваа програма:
м-р Бранко Алексовски, м-р Роза Арсовска и м-р Зоран Јовчевски.

ЦЕЛ НА ОБУКАТА ЗА МЕНТОРИ:

Целта на оваа програма е да се развијат знаења, вештини, способности, ставови и вредности, односно компетенции кои треба идните обучувачи (во натамошниот текст: ментори) да ги поседуваат за да можат да работат со ученици/учесници  кои изведуваат практична обука кај работодавач, вклучувајќи ги и компетенциите за работа со ученици/учесници со различна попреченост.

По успешно завршување на Програмата за стручно-дидактичка обука, менторот стекнува знаења, вештини и се оспособува да: 

 • го познава образовниот систем, регулативите и одговорностите на учениците/учесниците во обуката;
 • им дава поддршка, да ги мотивира и да придонесува за целосно прифаќање и вклучување во активностите на практичната обука на сите ученици/учесници без разлика на нивната етничка, културна припадност и нивната попреченост;
 • има сознанија како да комуницира соодветно на возрасната група и како јасно да комуницира со учениците/учесниците со различна попреченост;
 • изработува план за остварување на целите од Програмата за практична обука;
 • ги следи, евидентира и да ги оценува учениците/учесниците во текот на практичната обука;
 • креира безбедно работно место и безбедна работна средина за обука на учениците/учесниците во обуката;
 • врши обука на наставниците по стручно-теоретските предмети и практичната обука кај работодавачот;
 • изработува семинарска работа за планирање на целите од Програмата за практична обука.

Програмата на обуката е усвоена од Министерството за образование и наука на Република Северна Македонија

Ред. бр.

Тема

Часови

Ден

1.

Сесија 1 – Образовен систем, регулативи и одговорности на учесниците во обуката

2 часа

Прв ден

2.

Сесија 2 – Планирање и остварување на целите од програмата за практична обука

2 часа

Прв ден

3.

Сесија 3 - Комуникација меѓу учесниците во обуката

3 часа

Прв ден

4.

Сесија 4 -  Следење, евидентирање и оценување на учениците

4 часа

Втор ден

5.

Сесија 5 – Безбедност, права и обврски на работа

2 часа

Втор ден

6.

Сесија 6 – Работа со возрасни

2 часа

Втор ден

7.

Сесија 7 -  Комуникација меѓу учесниците во обуката

3 часа

Трет ден

8.

Сесија 8  - Работа со ученици/учесници од различна етничка/културна припадност и ученици/учесници со попреченост

4 часа

Трет ден

* Наставниот план и програма за стручно-дидактичка обука на обучувачите од работодавачите кај кои се реализира практичната обука ги одобри (донесе) министерот за образование и наука со Решение број 17-8909/1 од 9.6.2016 година.

Информации за организираноста на обуката:

 • времетраење на обуката: три дена во траење од вкупно 22 часа;
 • по завршување на обуката, кандидатите ќе се стекнат со Сертификат за успешно завршена стручно-дидактичка обука на обучувачите од работодавачите кај кои се реализира практичната обука, издаден од Стопанската комора на Македонија и Центарот за стручно образование и обука;
 • обезбеден работен материјал;
 • обезбеден ручек и освежување;
 • цена на обуката по учесник изнесува 10.000 денари + ДДВ 18%;

* Минимален број за реализација на обуката е 10 учесници. 

Поради ограничен број на учесници последен рок за пријавување е 21 февруари 2020 година.

Агенда на настанот Пријавен лист Пријави се електронски

Контакт лица:

Михајло Донев
++ 389 2 3244067

м-р Елизабета Андриевска-Ефтимова
++ 389 2 3244074

Стопанска комора на Македонија, ул. „Димитрие Чуповски“ бр. 13, 1000 Скопје
Контакт центар: (02) 15015