НОВ ПОДЗАКОНСКИ АКТ НА ЗАКОНОТ ЗА ВОЗДУХОПЛОВСТВО, ОБЈАВЕН ВО „СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РСМ“ БР. 185 ОД 10 СЕПТЕМВРИ 2019 ГОДИНАВрз основа на член 7-6 став (1) алинеја 4, член 33 ставови (1) и (5) и член 93 став (4) од Законот за воздухопловство („Службен весник на Република Македонија" бр. 14/06, 24/07, 103/08, 67/10, 24/12, 80/12, 155/12, 42/14, 97/15, 152/15, 27/16, 31/16 и 64/18), а во врска co член 3 од Мултилатералната спогодба меѓу Европската заедница и нејзините земји членки, Република Албанија, Босна и Херцеговина, Република Бугарија, Република Хрватска, Република Македонија, Република Исланд, Република Црна Гора, Кралството Норвешка, Романија, Република Србија и Мисијата на Обединетите нации за привремена администрација на Косово за основање на Европската заедничка воздухопловна област ратификувана co Законот за ратификација на Мултилатералната спогодба („Службен весник на Република Македонија" бр. 27/07 и 98/09) директорот на Агенцијата за цивилно воздухопловство донесе

-          ПРАВИЛНИК ЗА НАЧИНОТ НА ВРШЕЊЕ НА ЈАВЕН ВОЗДУШЕН ПРЕВОЗ КАКО И ПОСЕБНИТЕ УСЛОВИ ВО ОДНОС НА ПОТРЕБНИОТ ПЕРСОНАЛ, ВОЗДУХОПЛОВИТЕ, ОПРЕМАТА И ДРУГИТЕ ПОСЕБНИ УСЛОВИ НЕОПХОДНИ ЗА БЕЗБЕДНО И УРЕДНО РАБОТЕЊЕ, ФОРМАТА, СОДРЖИНАТА, НАЧИНОТ НА ИЗДАВАЊЕ, ПРОМЕНА И ЕВИДЕНЦИЈА НА УВЕРЕНИЈАТА ЗА РАБОТА И ЗА ИСПОЛНУВАЊЕ НА БЕЗБЕДНОСНИТЕ УСЛОВИ ЗА ВРШЕЊЕ НА ЈАВЕН ВОЗДУШЕН ПРЕВОЗ, КРИТЕРИУМИТЕ И ПОСТАПКАТА ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ДОГОВОРИ ЗА ЗАКУП, ОДНОСНО ЛИЗИНГ НА ВОЗДУХОПЛОВИ


Контакт лице: Љупка И.Самарџиска
Телефон: ++ 389 2 3244018, M. 070 389 636
Факс: ++ 389 2 3244088
Е-адреса: ljupka@mchamber.mk
Контакт центар: (02) 15015

Стопанска комора на Македонија, ул. „Димитрие Чуповски“ бр. 13, 1000 Скопје