10.12.2018 (Семинар)
Практична примена на Законот за архивско и канцелариско работење преку водење деловодник и негови пропратни книги

11.12.2018 (Форум)
ФОРУМ НА ТЕМА:СТРАТЕШКИ РАЗВОЈ НА ТУРИЗМОТ И ЕФЕКТИТЕ НА ДРЖАВНАТА ПОЛИТИКА ЗА НЕГОВА ПОДДРШКА, СКОПЈЕ

11.12.2018 (Семинар)
Еднодневна специјалистичка обука на тема: DMFEA Design Failure Mode and Effect Analysis АНАЛИЗА НА РИЗИКОТ И ПОСЛЕДИЦИТЕ ОД ГРЕШКИТЕ НАПРАВЕНИ ВО ПРОЦЕСОТ И ВО ПРОИЗВОДОТ

12.12.2018 (Семинар)
УПРАВУВАЊЕ СО СТРЕСОТ – СТРЕСОТ КАКО СОЈУЗНИК

13.12.2018 (Семинар)
Дводневен семинар: Мерење на вкупни трошоци од боледување, идентификација на причини за континуирано отсуство од работа – апсентизам

13.12.2018 (Трибина)
Покана за трибина на тема: „Предизвиците на регионалната економска соработка“ со Александар Влаховиќ

14.12.2018 (Семинар)
ОСНОВИ НА УПРАВУВАЊЕ СО РИЗИКОТ ВО ДЕЛОВНОТО РАБОТЕЊЕ СОГЛАСНО БАРАЊАТА НА СТАНДАРДОТ ISO 31000:2018

17.12.2018 (Семинар)
Откажување на договорот за вработување со отказ од страна на работникот и од страна на работодавачот - дозволеност и забрана на отказ

18.12.2018 (Семинар)
ЕМОЦИОНАЛНА ИНТЕЛИГЕНЦИЈА (EQ)

21.12.2018 (Семинар)
КАКО ДА СЕ ГЕНЕРИРААТ КВАЛИТЕТНИ ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИ?

24.12.2018 (Семинар)
Еднодневна работилница на тема:ИСПОЛНУВАЊЕ НА ПАРИЧНИТЕ ОБВРСКИ ПОМЕЃУ ПРАВНИТЕ СУБЈЕКТИ И НАЧИНИ ЗА НАПЛАТА НА ПОБАРУВАЊЕ

ISO 22000

ISO 22000

Што е ISO 22000?

ISO 22000 е стандард кој ги опишува барањата за функционирање на делотворен систем за управување со безбедноста на храната (FSMS-food safety management system) кој во себе ја интегрира употребата на техниките на Анализата на опасности и Критични контролни точки (HACCP-Hazard analysis and Cricical control point), дефинираните предуслови за безбедно производство на храна и комуникација со заинтересираните страни.

Стандард за систем за управување со безбедност на храната - на кого се однесува

Сите претпријатија непосредно или посредно опфатени во синџирот на храната -од производителите на храна и сточна храна, производителите на опрема, преработувачите и дистрибутерите на мало и големо.

Цел на стандардот

Да се ускладат на глобално ниво барањата за управување со храната во прехрамбената индустрија и индустриите поврзани со неа; Званично да се утврдат елементите кои сочинуваат еден систем за управување со безбедноста на храната;

Клучни елементи

- Интерактивна комуникација
- Системско управување
- Програми на предуслови/предподготвителни програми
- HACCP принципи
  Осмислен е за да им помогне на претпријатијата да ги контролираат  опасностите по безбедноста на храната, за да се осигура дека истата за време на конзумирање е безбедна

Барања на  ISO 22000

   • ISO 22000 Документација - 4.2
- Претпријатието  во својата работа треба да користи документи од надворешно потекло, релевантни за безбедноста на храната ( закони, регулативи );
-Типот и  обемот на документацијата ќе зависат од големината, сложеноста на активноста, опасностите по безбедноста на храната и компетентноста на персоналот;
- Документите што се дел од овој систем може да бидат спецификации, HACCP планови, оперативни програми на предуслови и процедури;
- Времето на чување на записите треба да се определи според предвидената употреба   на производот;

• ISO 22000 Управување-5
- Политика за безбедност на храната -основата на системот за управување со безбедноста на храната на кое било претпријатие, поткрепена со мерливи цели;
- Водачот на тимот за безбедност на храната е од пресудно значење за системот за   управување со безбедност на храната и тој треба целосно да ги разбере прашањата за безбедност на храната кои влијаат врз претпријатието;

• ISO 22000 Управување-5 надворешна комуникација
- Целта на надворешната комуникација е да се осигури дека е дефинирана  одговорноста за контрола на опасностите по безбедноста на храната: Угоре и удолу непосредниот синџир на храната за опасности кои не може да се контролираат во претпријатието; Со клиентите како основа за меѓусебно  прифаќање на бараното ниво на   безбедност на храната; Со правните и  регулаторни надлежни тела и со други организации

• ISO 22000 Управување-5 внатрешна комуникација
- Системот за внатрешна комуникација треба да се погрижи персоналот чија улога влијае врз безбедноста на храната да има доволно релевантни информации и податоци;
- Водачот на тимот за безбедност на храната има клучна улога во комуникацијата по прашања за безбедност на храната во претпријатието;

• ISO 22000 Управување-5 подготвеност и реакција во итни случаеви
- Организацијата треба да биде свесна за потенцијални ситуации кои може да имаат негативно влијание врз безбедноста на храната, вклучително пожар, поплава, биотероризам, саботажа и прекин на снабдување со енергија
- Треба да има процедури за справување со и реакција на такви ситуации за да се смали  на најмала можна мерка влијанието врз безбедноста на храната

• ISO 22000 Управување- 5  преиспитување од раководството
- Преиспитувањата  од раководството му даваат на раководството  можност да ја процени способноста на системот за управување  на претпријатието да ги исполни политиката и целите за безбедност на   храната
- Ќе се преиспита севкупната делотворност на стандардот за  безбедност на  храната

• ISO 22000 Управување со ресурси -човечки ресурси - 6.2
- Образование, компетентност и обука - да се одржуваат на ниво кое  ќе овозможи  сите вработени да ги знаат своите улоги и  одговорности на еден делотворен систем за управување со  безбедноста на храната
- Сесиите за обука треба да ги содржат следниве детали:
           -содржина на програмата
           -име и стручност на тренерот/обучувачот
           -крајна оценка на кандидатите за обука
           -утврдување на потреба од обука

• Инфраструктура-6.3
Инфраструктурата на претпријатието вклучува:
           - Згради
           - Опрема за процесите
           - Комунални услуги
           - Придружни служби/сервиси

• Работна околина – 6.4
Работната околина може да опфати мерки чија цел  е да се сведе на најмала можна мера влијанието на опасностите по безбедноста на храната, вклучително и следниве мерки:
      - Превенција на вкрстено загадување
      - Обезбедување на барањата за соодветен работен простор
      - Обезбедување на соодветни погодности за вработените

• Планирање и реализација на безбедни производи -7.1
- Клаузулата 7 се однесува на барањата за систематски пристап кон  развој, имплементација и набљудување на планираните активности,  вклучително и ПРП, опертивни ПРП и/или HACCP планови
- ISO 22000 го реорганизира традиционалното поимање кое ги дели контролните мерки во две групи
        - Програми на предуслови (вклучително и оперативни ПРП)
        - Мерки кои се применуваат на критичните контролни точки (ЦЦП)

• Програми на предуслови – 7.2
- Програми на предуслови кои управуваат со основните состојби и активности, вклучувајќи ги и неопходните контролни мерки.
- ПРП не се бираат заради контрола  на одредена утврдена опасност, туку заради одржување на општо хигиенско производство, обработка и  однесување кон средината. 
- Оперативни програми на предуслови кои ги управуваат оние контролни мерки за  кои анализата на опасности утврдила дека е нужно да се контролираат на  прифатливо ниво, а кои не се управувани со ХАЦЦП планот.
- Изградба и распоред на згради и инсталации.
- Распоред на простории, вклучувајќи  го и работниот простор и просториите за Вработените.
- Снабдување со воздух, вода, електрична енергија и други инсталации.
- Соодветност на опремата-сервис и превентивно одржување.
- Управување со набавени материјали.
- Превенција  од загадување и вкрстено загадување.
- Чистење  и дезинфекција.

• Планирање на верификација -7.8
Верификација е проценка која се спроведува за време на работата, со цел да се покаже дека предвиденото ниво на контрола е навистина постигнато
-   Зачестеноста на верификацијата зависи од степенот на недоверба во ефектот од применетите контролни мерки, во зависност од утврденото ниво на опасност по безбедноста на храната

• Систем за следливост -7.9
- При развој на систем за следливост, треба да се обрне внимание на активностите во претпријатието кои би  можеле да влијаат врз системот, на пример видови на  состојки, доработка/преработка на производ, серија   наспроти континуирано производство
- Обемот на следливост треба да ја опфати практичната потреба од препознавање и повлекување на небезбедни производи и утврдување на нивното потекло

• Валидација, верификација и подобрување - 8
Барањата на клаузулата 8 се однесуваат на оние активности кои се потребни за да се покаже дека системот за безбедност на храната, онака како што е осмислен, е достоен за доверба и може да го постигне очекуваното ниво на контрола.

• Валидација - 8
Повикување на валидации спроведени од страна на други или познавање на историјата (на валидации)
-   Збир на податоци за биолошки, хемиски и физички опасности за време на услови на работа
-   Статистички податоци
-   Математичко моделирање
-   Сите валидации треба да бидат според очекувани резултати.

• Верификација -8
- Сигурност дека системот  за безбедноста на храната функционира како што е предвидено
- Верификациони активности
- Преглед на записите од мониторинот
- Калибрирање
- Визуелна инспекција
- Интерни проверки
- Аналитичко тестирање
- Постојани и периодични верификации

• Подобрување- 8.5
- Надградба на системот за управување со безбедноста на храната

 

Бенефит од воведен ISO 22000

- Оптимизација на ресурси (интерно и низ целиот ланец на исхрана)
- Поефикасна и динамична безбедност на храната и контрола на опасности
- Сите контролни мерки се насочени кон анализа на опасностите
- Подобро планирање, помалку после процесни верификации
- Подобрена документација
- Систематично управување со предподготвителните програми
- Контролата е насочена кон она што е неопходно
- Широка примена, бидејќи е фокусиран кон крајниот производ
- Валидна основа за превземање одлуки
- Зголемена одговорност
- Динамична комуникација во однос на прашања поврзани со храната со добавувачите, купувачите (консументите), регулаторните тела и други заинтересирани страни
- Оптимизација на ресурси (интерно и низ целиот ланец на исхрана)
- Поефикасна и динамична безбедност на храната и контрола на опасности
- Сите контролни мерки се насочени кон анализа на опасностите
- Систематски и проактивен пристап кон идентификацијата на опасностите по однос на безбедноста на храната, како и развој и имплементација на контролни
- Зголемена доверба кон  организациите кои го имаат имплементирано овој стандард во смисол на нивна способност за идентификација и контрола на опасностите
- Креира референца за целиот ланец на исхрана
- Допринесува подобро разбирање и иден развој на Кодексот за HACCP
- Има повеќе системски пристап, а не производен
- Ги пополнува празнините помеѓу ISO 9001  и HACCP
- Создава рамка за третостепена сертификација
- Претставува стандард лесно проверлив со јасни барања
- Одговара на регулаторите
- Претставува основа за хармонизација на националните стандардиКонтакт адреса :
Стопанската комора на Македонија
ул. Димитрие Чуповски, 13
1000 Скопје
Контакт: Емилија Тодоровска
Тел: ++ 389 2 3244047 Факс:++ 389 2 3244088
Контакт Центар : (02) 15015
E-адреса: emilija@mchamber.mk

 

Премиум покровители

Покровители

Силвер покровители

Партнери

Државни институции

Меѓународни институции

© 2008 Стопанска комора на Македонија, задржани сите права