ЕДЕН РЕГИОН
ЕДНА ЕКОНОМИЈА
Нови прописи
   


-18.07.2019
ПРЕДЛОГ – ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ВОЗДУХОПЛОВСТВО
Со Предлог - законот за изменување и дополнување на Законот за воздухопловство се врши усогласување со најновите меѓународни стандарди и препорачани практики од областа на воздухопловството кои произлегуваат од Анексите ...

15.07.2019
МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА МЕТОДОЛОГИЈАТА ЗА НАЧИНОТ НА ФОРМИРАЊЕ НА ЦЕНИТЕ НА ЛЕКОВИТЕ
Во Методологијата за начинот на формирање на цените на лековите, ставот 2 се менува и гласи: „Референтни земји во смисла на методологијата се Република Словенија, Република Бугарија, Република Хрватска, Република Србија ...

15.07.2019
ПРАВИЛНИК ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА БАРАЊЕТО ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА И ПОТРЕБНАТА ДОКУМЕНТАЦИЈА („Службен весник на РСМ бр.142 од 12.07.2019“)
Врз основа на член 37 став (4) од Законот за финансиска поддршка на инвестиции („Службен весник на РМ“ бр.83/18 и „Службен весник на РМ“ бр.98/19 и 124/19), министерот за економија донесе Правилник за формата и содржинат ...

16.07.2019
ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА БАРАЊЕТО ЗА ИЗДАВАЊЕ НА КОНТРОЛНАТА МАРКА, ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА КОНТРОЛНАТА МАРКА, НАЧИНОТ НА НЕЈЗИНОТО ИЗДАВАЊЕ, ФОРМАТА, СОДРЖИНАТА И НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕТО НА ЕВИДЕНЦИЈАТА ЗА ИЗДАДЕНИ И ИСКОРИСТЕНИ КОНТРОЛНИ МАРКИ ЗА ОЗНАЧУВАЊЕ НА БРАШНОТО КОЕ СЕ СТАВА ВО ПРОМЕТ („Службен весник на РСМ“ бр.142 од 12.7.2019 година)
Со Правилникот, прилозите 1, 2 и 3 од Правилникот за формата и содржината на барањето за издавање на контролната марка, формата и содржината на контролната марка, начинот на нејзиното издавање, формата, содржината и начи ...

16.07.2019
ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ПАСОШИ ЗА РАСТЕНИЈА (*) („Службен весник на РСМ“ бр.142 од 12.07.2019 година)
Со Правилникот, во Правилникот за пасоши за растенија (*)(Службен весник на РМ бр.131/10 и 62/14, прилозите 1, 2, 3, 4 и 5 се заменуваат со нови Прилози 1, 2, 3, 4 и 5 кои се составен дел на овој Правилник. ...

16.07.2019
ЗАКОН ЗА КОНТРОЛА НА НАДВОРЕШНО ТРГОВСКИОТ ПРОМЕТ СО НЕОБРАБОТЕНИ ДИЈАМАНТИ (*) („Службен весник на РСМ“ бр143 од 12.7.2019 година)
Со Законот се уредуваат условите под кои може да се врши увоз, извоз и транзит на необработени дијаманти во РСМ, надлежностите на државните органи во контролата на увозот, извозот и транзитот, сертифицирање на необработе ...

16.07.2019
ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА АКЦИЗИТЕ („Службен весник на РСМ“ бр.143 од 12.07.2019 година)
Во Законот за акцизите* („Службен весник на РСМ“ бр.108/19), во член 73 ставот (3) се менува и гласи: „По исклучок од членот 58 став (5) од овој Закон, на произведената количина на литар жесток алкохолен пијалак под усло ...

18.07.2019
ПРАВИЛНИК ЗА БАРАЊАТА ЗА УСЛОВИТЕ И ХИГИЕНА ЗА ПРОИЗВОДСТВО И СТАВАЊЕ ВО ПРОМЕТ НА ХРАНАТА ОД ЖИВОТИНСКО ПОТЕКЛО НАМЕНЕТА ЗА ДИРЕКТНО СНАБДУВАЊЕ, ЛОКАЛИЗИРАНА АКТИВНОСТ, ВО ГЕОГРАФСКИ И ЕКОНОМСКИ ОГРАНИЧУВАЊА, КАКО И ОПШТИТЕ И ПОСЕБНИТЕ БАРАЊА ЗА ПРИМЕНА НА ТРАДИЦИОНАЛНИ МЕТОДИ НА ПРОИЗВОДСТВО, ПРЕРАБОТКА И ДИСТРИБУЦИЈА НА ХРАНА СО ТРАДИЦИОНАЛНИ МЕТОДИ НА ПРОИЗВОДСТВО, ПРЕРАБОТКА И ДИСТРИБУЦИЈА НА ХРАНА СО ТРАДИЦИОНАЛНИ КАРАКТЕРИСТИКИ (СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РСМ. БР.144 ОД 17.07.2019 ГОДИНА)
Со овој Правилник поблиску се пропишуваат:1) Барањата за хигиена на храната за директно снабдување од страна на производителот на мали количества примарни производи до крајните потрошувачи или до локалните малопродажни т ...


Контакт лице: Љупка И.Самарџиска
Телефон: ++ 389 2 3244018, M. 070 389 636
Факс: ++ 389 2 3244088
Е-адреса: ljupka@mchamber.mk
Контакт центар: (02) 15015

Стопанска комора на Македонија, ул. „Димитрие Чуповски“ бр. 13, 1000 Скопје