Семинар / 21.06.2019


Регистрација на посетители:

KAIZEN – ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ

Стопанска комора на Македонија, сала 4, 5-ти кат


Вашата e-mail адреса  


Ваше име и презиме:   


Име на компанијата (само за правни лица):   


Дополнителни информации: