ЕДЕН РЕГИОН
ЕДНА ЕКОНОМИЈА
Нови прописи
   


-07.10.2019
ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ПОЧЕТОК НА ПРОЦЕСОТ НА ПОДГОТОВКА НА ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ОБВРЗНИЦИ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА ДЕНАЦИОНАЛИЗАЦИЈА
Според Известувањето на Министерството за финансии, со Законот за издавање на обврзници на Република Македонија за денационализација (Сл.весник на РМ бр.37/02, 89/08, 161/09, 6/12, 104/2013, 33/2015 и 161/17) се предвиде ...

09.10.2019
НАЦРТ – ЗАКОН ЗА БЕЗБЕДНОСТ НА МРЕЖИ И ИНФОРМАЦИСКИ СИСТЕМИ
Со Нацрт – законот се определуваат мерките за безбедност на мрежи и информациски системи, безбедносните услови и известувања за инциденти на мрежи и информациски системи кои треба да бидат исполнети како услови од страна ...

07.10.2019
ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА ЗА РАСПОРЕДУВАЊЕТО НА ОДРЕДЕНИ СТОКИ ВО КОМБИНИРАНАТА НОМЕНКЛАТУРА СОГЛАСНО СО РЕГУЛАТИВИТЕ НА ЕВРОПСКАТА КОМИСИЈА (*), ОБЈАВЕНИ ВО „СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РСМ“ БР. 201 ОД 2 ОКТОМВРИ 2019 ГОДИНА
Врз основа на член 5 став 3 од Законот за Царинската тарифа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 23/03, 69/04, 10/08, 160/08, 35/10, 11/12, 93/13, 44/15, 81/15 и 192/15 и „Службен весник на Република Северна Мак ...

07.10.2019
НОВИ ПОДЗАКОНСКИ АКТИ НА ЗАКОНОТ ЗА ТУТУН, ПРОИЗВОДИ ОД ТУТУН И СРОДНИ ПРОИЗВОДИ (*), ОБЈАВЕНИ ВО „СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РСМ“ БР. 203 ОД 3 ОКТОМВРИ 2019 ГОДИНА
Врз основа на член 8 став 5 и член 29 став 2 од Законот за тутун, производи од тутун и сродни производи (*) („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 98/19), министерот за земјоделство, шумарство и водостопан ...

07.10.2019
ИЗМЕНИ И ДОПОЛНУВАЊА НА ПОДЗАКОНСКИ АКТИ НА ЗАКОНОТ ЗА ВЕТЕРИНАРНО ЗДРАВСТВО, ОБЈАВЕНИ ВО „СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РСМ“ БР. 203 ОД 3 ОКТОМВРИ 2019 ГОДИНА
Врз основа на член 58 став (4) од Законот за ветеринарно здравство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 113/07, 24/11, 136/11, 123/12, 154/15 и 53/16) директорот на Агенцијата за храна и ветеринарство ги донесе ...

07.10.2019
ИЗМЕНА НА ПЛАНОТ ЗА РАСПРЕДЕЛБА НА МЕЃУНАРОДНИТЕ ТРАНСПОРТНИ ДОЗВОЛИ ЗА 2020 ГОДИНА, ОБЈАВЕНА ВО „СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РСМ“ БР. 203 ОД 3 ОКТОМВРИ 2019 ГОДИНА
Министерството за транспорт и врски врз основа на член 9 од Уредбата за начинот на распределба, дистрибуција и ревизија на искористеноста на дозволите за меѓународен превоз на стоки („Службен весник на Република Северна ...

07.10.2019
НОВ ПОДЗАКОНСКИ АКТ НА ЗАКОНОТ ЗА ВОЗДУХОПЛОВСТВО, ОБЈАВЕН ВО „СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РСМ“ БР. 203 ОД 3 ОКТОМВРИ 2019 ГОДИНА
Врз основа на член 137 став (3) од Законот за воздухопловство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 14/06, 24/07, 103/08, 67/10, 24/12, 80/12, 155/12, 42/14, 97/15, 152/15, 27/16, 31/16 и 64/18), а во врска со чл ...


Контакт лице: Љупка И.Самарџиска
Телефон: ++ 389 2 3244018, M. 070 389 636
Факс: ++ 389 2 3244088
Е-адреса: ljupka@mchamber.mk
Контакт центар: (02) 15015

Стопанска комора на Македонија, ул. „Димитрие Чуповски“ бр. 13, 1000 Скопје