19.02.2019 (Тренинг обука)
ОБУКА НА СТРУЧЕН И ДРУГ КАДАР (МЕНТОРИ) ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ ПРАКТИЧНА ОБУКА КАЈ РАБОТОДАВАЧИТЕ

21.02.2019 (Семинар)
НОВ ЗАКОН ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ

22.02.2019 (Семинар)
Еднодневен семинар: СИСТЕМАТИЗИРАЊЕ НА РАБОТНИ МЕСТА - ЕФИКАСНА КОМУНИКАЦИЈА ВНАТРЕ ВО КОМПАНИЈАТА И МОТИВАЦИЈА НА ВРАБОТЕНИТЕ -

25.02.2019 (Работилница)
Правна заштита на правните субјекти преку правилно утврдување и уредно исполнување на договорните обврски во домашниот и во надворешниот промет

26.02.2019 (Семинар)
УПРАВУВАЊЕ СО ПРОИЗВОДСТВОТО

26.02.2019 (Семинар)
ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ НА ЕРГОНОМИЈАТА И НЕЈЗИНАТА УЛОГА ВО БЕЗБЕДНОСТА И ЗДРАВЈЕТО НА РАБОТНИЦИТЕ

27.02.2019 (Тренинг обука)
ПОДОБРУВАЊЕ НА ОРГАНИЗАЦИСКАТА УСПЕШНОСТ ПРЕКУ ПОДОБРУВАЊЕ НА ОРГАНИЗАЦИСКАТА КОМУНИКАЦИЈА

28.02.2019 (Семинар)
ЗАТВОРАЊЕ НА ПОБАРУВАЊА - ИСПОЛНУВАЊЕ, КОМПЕНЗАЦИЈА, ОТПУШТАЊЕ ДОЛГ, НОВАЦИЈА, ЗАСТАРЕНОСТ, ЦЕСИЈА, ЗАСМЕТУВАЊЕ НА ИСПОЛНУВАЊЕ, ДОГОВОР ЗА ФАКТОРИНГ

03.03.2019 (Советување)
ГРАДЕЊЕ СИЛНИ ОРГАНИЗАЦИСКИ ТИМОВИ ЗА СПРАВУВАЊЕ СО ПРЕДИЗВИЦИ НА РАБОТНОТО МЕСТО

12.03.2019 (Семинар)
НОВ ЗАКОН ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ - НОВИ ПРАВИЛА ЗА УЧЕСТВО ВО ЈАВНИТЕ НАБАВКИ

15.03.2019 (Академија)
АКАДЕМИЈА ЗА ПРОДАЖНИ ВЕШТИНИ -SALES ACADEMY-

21.03.2019 (Семинар)
УПРАВУВАЊЕ СО ОПАСНИ МАТЕРИИ И ОПАСЕН ОТПАД, СОБИРАЊЕ И ОТСТРАНУВАЊЕ, СКЛАДИРАЊЕ И ДЕПОНИРАЊЕ, РЕЦИКЛИРАЊЕ, ГОРЕЊЕ, КРИТИЧКИ ТОЧКИ И „CASE STUDY“

01.04.2019 (Бизнис средби)
БИЗНИС СРЕДБИ ВО ХАНОВЕР, СР ГЕРМАНИЈА, ОД 1 ДО 4 АПРИЛ 2019 ГОДИНА

11.04.2019 (Бизнис средби)
Mеѓународни деловни средби за стартап, мали и средни компании од Источна Европа во Диселдорф, Германија

Архива (2010 - 2015)

Одлуки донесени на седниците на Управниот одбор на Стопанската комора на Македонија (2010-2015)

Триесет и прва седница на Управниот одбор на Стопанската комора на Македонија, 18.02.2015 година

- Информација за прописи од значење за бизнисот;
- Заклучок за организирање на Меѓународна конференција за регионално делување во создавањето поволни услови за подобрување на протокот на стоки и услуги низ коридорите кои поминуваат преку Балканот, како и за завршување на комплетната инфраструктура на железничкиот, патниот и авио сообраќајот, која ќе се одржи во Охрид  во мај 2015 година.


Триесетта седница на Управниот одбор на Стопанската комора на Македонија, 27.11.2014 година

- Актуелни прашања и проблеми во примената на Законот за јавните набавки;
- Информација за доставени мислења по предлози на закони и за иницијативи за измена на закони;
- Предлог - иницијатива 2015-та  година да се прогласи за година на конкурентноста на Република Македонија;
- Основи за соработка на Стопанската комора на Македонија и единиците за локален економски развој во општините и планските региони;
- Информација за прописи од значење за бизнисот.

Дваесет и деветта седница на Управниот одбор на Стопанската комора на Македонија, 18.09.2014 година

- Презентирање на Нацрт на амандманот XXXIV на Уставот на РМ за основање на меѓународна финансиска зона и на Нацрт на амандманот XXXVII на Уставот на РМ за утврдување  на фискални правила на фискалната политика, од страна на Министерството за финансии;
- Инвестициите во приватниот сектор – приоритет за повисока конкурентност на македонската економија;
- Информација за прописи од значење за бизнисот.

Дваесет и осма седница на Управниот одбор на Стопанската комора на Македонија, 26.06.2014 година

- Олеснување на трговијата - насоки за зголемување на протокот на стоки долж коридорите 8 и 10;
- Информација за прописи од значење за бизнисот.

Дваесет и седма седница на Управниот одбор на Стопанската комора на Македонија, 17.04.2014 година

- Предлог-извештај за активностите на Стопанската комора на Македонија во 2013 година;
- Предлог-финансиски извештај на Стопанската комора на Македонија за 2013 година;
- Заклучоци по Информацијата: „Недостигот на стручен квалификуван кадар – се` поизразен проблем во стопанството“;
- Информација за прописи од значење за бизнисот;
- Предлог-одлуки за верификација на мандат на членови на Собранието на Стопанската комора на Македонија;
- Извештаи и Програма на Бизнис Центарот за тренинг и обука:
 - Годишен извештај на работењето за 2013 година;
 - Годишен финансиски извештај за 2013 година;
 - Програмски насоки за активностите во 2014 година;
- Решение за разрешување и за именување на член на Второстепената комисија за одлучување по приговори на работниците во Стручната служба на Стопанската комора на Македонија;
- Одлука за формирање на Совет за едукација и развој на човечки ресурси;
- Одлука за именување членови на Советодавниот одбор на Бизнис центарот за тренинг и обука Охрид.

Дваесет и шеста седница на Управниот одбор на Стопанската комора на Македонија, 18.02.2014 година

• Недостигот на стручен квалификуван кадар – се` поизразен проблем во стопанството;
• Kратка информација за досегашните состојби при спроведување на анкетата за неданочни и парафискални давачки;
• Информација за прописи од значење за бизнисот;
• Oдлука за изменување и дополнување на Правилникот за организацијата и работењето на Стручната служба на Стопанската комора на Македонија.

Дваесет и петта седница на Управниот одбор на Стопанската комора на Македонија, 28.11.2013 година

• Предлог-правилник за организацијата и работењето на Стручната служба на Стопанската комора на Македонија;
• Предлог-програмски насоки за активностите на Стопанската комора на Македонија за 2014 година;
• Предлог- финансиски план на Стопанската комора на македонија за 2014 година;
• Предлог-одлуки кои ги донесува Собранието на Стопанската комора на Македонија;
• Парафискални давачки- оптоварување на македонските компании;
• Информација за прописи од значење за бизнисот;
• Предлог-закон за финансиска дисциплина-последна верзија.

Дваесет и четврта седница на Управниот одбор на Стопанската комора на Македонија, 29.10.2013 година

• Предлог-закон за утврдување на рокови за намирување на паричните обврски настанати при деловни трансакции;;
• Новини во Предлог-законот за изменување и дополнување на Законот за јавни набавки;
• Информација за прописи од значење за бизнисот;

Дваесет и трета седница на Управниот одбор на Стопанската комора на Македонија, 24.09.2013 година

• Предстечајно порамнување-прв чекор кон зајакнување на финансиската диспиплина;
• Извештај за реализирани и нереализирани барања на Стопанската комора на Македонија доставени до надлежните институции во првото полугодие од 2013 година;
• Информација за прописи од значење за бизнисот;


Дваесет и втора седница на Управниот одбор на Стопанската комора на Македонија, 26.06.2013 година

• Новите пазари - предуслов за пораст на извозот на македонското стопанство;
• Претстечајно порамнување - прв чекор кон зајакнување на финансиската дисциплина;
• Oдлука за изменување на Одлуката за утврдување на Листите на арбитри на Постојаниот избран суд – Арбитража при Стопанската комора на Македонија;
• Информација за прописи од значење за бизнисот;


Дваесет и прва седница на Управниот одбор на Стопанската комора на Македонија, 16.05.2013 година

• Информација за краткорочните потреби на стопанството во долгорочните цели на енергетската политика;
• Дополнување на Насоките во врска со конципирањето на предлозите за подобрување на бизнис климата;
• Информација за прописи од значење за бизнисот

Дваесетта седница на Управниот одбор на Стопанската комора на Македонија, 11.04.2013 година

• Насоки во врска со концепирањето предлози за подобрување на бизнис климата и заживување на економските активности во втората половина на 2013 година;
• Финансиски извештај на Стопанската комора на Македонија за 2012 година;
• Информација за прописи од значење за бизнисот;
• Предлог-одлуки кои ги донесува Собранието на Стопанската комора на Македонијa.

Деветнаесетта седница на Управниот одбор на Стопанската комора на Македонија, 14.03.2013 година

• Нови предлози за концепирањето на предлозите за донесување на: Закон за утврдување на роковите за паричните трансакции и Законот за поттикнување на инвестициите;
• Извештај на активности на Стопанска комора на Македонија за 2012 година.

Осумнаесетта седница на Управниот одбор на Стопанската комора на Македонија, 24.01.2013 година

• Предлог за донесување Закон за утврдување на роковите за исполнување на паричните обврски;
• Теми за расправа на седниците на Управниот одбор во текот на 2013 година;
• Распоред за одржување на седниците на УО во 2013 година 

Седумнаесетта седница на Управниот одбор на Стопанската комора на Македонија, 14.12.2012 година

• Програмски насоки за работни активности на Стопанската комора на Македонија за 2013 година;
• Предлог Финансиски план за 2013 година;

Шеснаесетта седница на Управниот одбор на Стопанската комора на Македонија, 01.11.2012 година

• Предлог за донесување на Закон за утврдување на роковите за исполнување на паричните обврски;
• Предлог за донесување на Закон за гарантен фонд за економски развој;
• Предлог за донесување на Закон за поттикнување на инвестициите;
• Предлог-мерки за поттикнување на бизнисот;
• Информација за прописите од значење за бизнисот;

Петнаесетта седница на Управниот одбор на Стопанската комора на Македонија, 06.09.2012 година

• Информација за актуелната економска состојба во Република Македонија;
• Информација за прописите од значење за бизнисот;
• Усвојување на акти согласно Законот за заштита на податоците;
• Одлука за изменување и дополнување на Правилата за трошоците во постапката пред Постојаниот избран суд – Арбитража при Стопанската комора на Македонија

Четиринаесетта седница на Управниот одбор на Стопанската комора на Македонија, 07.06.2012 година

• Информација за императивот од системска поддршка на производните претпријатија

Тринаесетта седница на Управниот одбор на Стопанската комора на Македонија, 05.04.2012 година

Задолжницата наспроти ЕУ директивата за спречување на задоцнувањето во плаќањето на комерцијалните трансакции;
Информација за законските прописи од значење за бизнисот

Дванаесетта седница на Управниот одбор на Стопанската комора на Македонија, 09.02.2012 година

Предлог-мерки на Стопанската комора на Македонија за системска поддршка на македонската економија во 2012 година;
Одлука за доделување на награди и други признанија на Стопанската комора на Македонија за 2011 година.

Единаесетта седница на Управниот одбор на Стопанската комора на Македонија, 30.11.2011 година

Листи на арбитри на Постојаниот избран суд - Арбитража при Стопанската комора на Македонија

Десетта седница на Управниот одбор на Стопанската комора на Македонија, 26.10.2011 година

Правила за трошоците во постапката пред Постојаниот избран суд - Арбитража при Стопанската комора на Македонија

Деветта седница на Управниот одбор на Стопанската комора на Македонија, 05.09.2011 година

Одлука за именување претседател, потпретседатели и почесен претседател на Постојаниот избран суд - Арбитража при Стопанската комора на Македонија

Осма седница на Управниот одбор на Стопанската комора на Македонија, 20.04.2011 година

Одлука за именување извршен директор на Стопанската комора на Македонија
Одлука за именување членови на претседателството на Постојаниот избран суд - Арбитража при Стопанската комора на Македонија

Седма седница на Управниот одбор на Стопанската комора на Македонија, 20.04.2011 година

Информација за законските прописи од значење за стопанството

Шеста седница на Управниот одбор на Стопанската комора на Македонија, 02.02.2011 година

Информација за законските прописи од значење за бизнисот, со преглед на предложените и прифатените иницијативи на Стопанската комора на Македонија;
Предлози за доделување награди за најдобра компанија за 2010 година, за бизнис-лидери и специјални признанија;

Петта Седница на Управниот одбор на Стопанската комора на Македонија,
9.12.2010 година

Информација за законските прописи од значење за бизнисот, со преглед на предложените и прифатените иницијативи на Стопанската комора на Македонија 

Четврта Седница на Управниот одбор на Стопанската комора на Македонија, 6.10.2010 година

Извозот – клучен фактор за пораст на производството и вработеноста;
Информација за клучните закони за бизнисот, со преглед на предложените и прифатените иницијативи, мислења и забелешки на Стопанската комора на Македонија;
Одлука за изменување и дополнување на Правилникот за организацијата и работењето на Стручната служба на Стопанската комора на Македонија.

Трета Седница на Управниот одбор на Стопанската комора на Македонија, 6.09.2010 година

Информација за предлог-измените и дополнувањата на Законот за работните односи;
Информација за клучните закони за стопанството кои се донесени или се во постапка на донесување, менување или дополнување, со преглед на предложените и прифатените иницијативи, мислења и забелешки на Стопанската комора на Македонија;
Мислење по Предлогот на Законот за Стопанските комори;
Реинженеринг на работните процеси во Стопанската комора на Македонија со имплементација на најсовремени информациско-комуникациски технологии;
Улогата на Стопанската комора на Македонија во социјалниот дијалог.

Втора Седница на Управниот одбор на Стопанската комора на Македонија, 13.05.2010 година

Информација за клучните закони од стопанството со преглед на прифатените и неприфатените продлог-мерки и иницијативи на Стопанската комора на Македонија;

Прва Седница на Управниот одбор на Стопанската комора на Македонија, 08.04.2010 година

 • Информација за Предлог-Законот за инспекциски надзор;
 • Одлука за овластување за замена на претседателот на Стопанската комора на Македонија;
 • Решение за формирање Комисија за финансиски прашања;
 • Решение за формирање второстепена комисија за одлучување по приговори на работниците во Стручната служба на Стопанската комора на Македонија;
 • Предлог-одлука за овластување на потписници на сметките за вршење на платен промет во земјата и во странство на Стопанската комора на Македонија;
 • Предлог-одлука за овластување на потписници на потсметката на ЕИИЦМ на сметката на Стопанската комора на Македонија;
 • Предлог-одлуки за овластување потписник во Регионалните комори со седиште во Битола, Прилеп и Кочани;
 • Предлог-одлука за затворање на сметката на Регионалната комора со седиште во Кичево;
 • Полномошно за поднесување даночни пријави за ДДВ во УЈП.
   


Контакт адреса :
Стопанската комора на Македонија
ул. Димитрие Чуповски, 13
1000 Скопје
Контакт: Татјана Штерјова
Тел: ++ 389 2 3244065 Факс:++ 389 2 3244088
Контакт Центар : (02) 15015
E-адреса: tatjana@mchamber.mk

 

Премиум покровители

Покровители

Силвер покровители

Партнери

Државни институции

Меѓународни институции

© 2008 Стопанска комора на Македонија, задржани сите права