УРЕДБА ЗА НАЧИНОТ НА ПРЕСМЕТКА НА ДАНОКOТ НА МОТОРНИ ВОЗИЛА И НА ИЗНОСИТЕ ПОТРЕБНИ ЗА ПРЕСМЕТКА НА ДАНОКОТ НА МОТОРНИ ВОЗИЛА, „СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РСМ“ БР. 277 ОД 28 ДЕКЕМВРИ 2019 ГОДИНАВрз основа на член 9 став (11) од Законот за данок на моторни возила („Службен  весник на Република Северна Македонија“ број 261/19), Владата на Република Северна Македонија, донесе

- УРЕДБА ЗА НАЧИНОТ НА ПРЕСМЕТКА НА ДАНОКOТ НА МОТОРНИ ВОЗИЛА И НА ИЗНОСИТЕ ПОТРЕБНИ ЗА ПРЕСМЕТКА НА ДАНОКОТ НА МОТОРНИ ВОЗИЛА

Со оваа уредба се утврдува начинот на пресметка на данокот на моторни возила и на износите потребни за пресметка на данокот на моторни возила, врз основа на критериумите утврдени во член 9 ставови (1), (4), (5), (6) и (7) од Законот за данок на моторни возила.

Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен  весник на Република Северна Македонија”, а се применува од 1 јануари 2020 година.


Контакт лице: Љупка И.Самарџиска
Телефон: ++ 389 2 3244018, M. 070 389 636
Факс: ++ 389 2 3244088
Е-адреса: ljupka@mchamber.mk
Контакт центар: (02) 15015

Стопанска комора на Македонија, ул. „Димитрие Чуповски“ бр. 13, 1000 Скопје