ПРОГРАМИ ДОНЕСЕНИ ОД ВЛАДАТА НА РСМ ОБЈАВЕНИ ВО „СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РСМ“ БР. 277 ОД 28 ДЕКЕМВРИ 2019 ГОДИНАI. Врз основа на член 18 став 5, член 27 став 1; член 53 од Законот за извршување на Буџетот на Република Северна Македонија за 2020 година („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 265/19), Владата на Република Северна Македонија, ги донесе следните програми:

- ПРОГРАМА ЗА НАМАЛУВАЊЕ НА АЕРОЗАГАДУВАЊЕТО ЗА 2020 ГОДИНА;

- ПРОГРАМА ЗА ИНВЕСТИЦИИ ВО ЖИВОТНАТА СРЕДИНА ЗА 2020 ГОДИНА;

- ПРОГРАМА ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА ЗА 2020 ГОДИНА.

II. Врз основа на член 40 став 4 од Законот за извршување на Буџетот на Република Северна Македонија за 2020 година („Службен весник на Република Северна Македонија” бр. 265/19), а во врска со член 49 став 1 од Законот за научно-истражувачката дејност („Службен весник на Република Македонијa” бр. 46/08, 103/08, 24/11, 80/12, 24/13, 147/13, 41/14, 145/15, 154/15, 30/16 и 53/16), Владата на Република Северна Македонија, донесе

- ПРОГРАМА ЗА НАУЧНО-ИСТРАЖУВАЧКАТА ДЕЈНОСТ ЗА 2020 ГОДИНА

III. Врз основа на член 36 став (5) од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/00, 26/01, 13/03, 55/05, 37/06, 115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14, 196/15, 142/16 и 140/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 98/19) Владата на Република Северна Македонија, донесе

- ПРОГРАМА ЗА КОНКУРЕНТНОСТ, ИНОВАЦИИ И ПРЕТПРИЕМНИШТВО ЗА 2020 ГОДИНА

IV. Врз основа на член 36 став (5) од Законот за Владата на Република Македонија  („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14, 196/15, 142/16 и 140/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 98/19) и член 9-б од Законот за здравјето на растенијата  („Службен весник на Република Македонија“ бр. 29/05, 81/08, 20/09, 57/10, 17/11, 148/11, 69/13, 43/14, 158/14, 149/15, 39/16 и 83/18), донесе

- ПРОГРАМА ЗА ФИТОСАНИТАРНА ПОЛИТИКА ВО 2020 ГОДИНА

V. Врз основа на член 42-а став (2) од Законот за производи за заштита на растенијата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 110/07, 20/09, 17/11, 53/11, 69/13, 10/15, 129/15 и 39/16), Владата на Република Северна Македонија, донесе

- ПРОГРАМА ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА МОНИТОРИНГ ВО ОБЛАСТА НА ПРОИЗВОДСТВОТО, ПРЕРАБОТКАТА, СКЛАДИРАЊЕТО, ДИСТРИБУЦИЈАТА, УПОТРЕБАТА И СООБРАЗНОСТА НА ПРОИЗВОДИТЕ ЗА ЗАШТИТА НА РАСТЕНИЈАТА И РЕЗИДУИ ОД ПРОИЗВОДИ ЗА ЗАШТИТА НА РАСТЕНИЈАТА ВО ПРОИЗВОДИ ОД ПРИМАРНО ЗЕМЈОДЕЛСКО ПРОИЗВОДСТВО ЗА 2020 ГОДИНА

VI. Врз основа на член 7 став (5) од Законот за ловството („Службен весник на Република Македонија” бр. 26/09, 136/11, 1/12, 69/13, 164/13, 187/13, 33/15, 147/15, 193/15 и 83/18), Владата на Република Северна Македонија, донесе

- ПРОГРАМА ЗА РАЗВОЈ И УНАПРЕДУВАЊЕ НА ЛОВСТВОТО И ЗА ОДГЛЕДУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА ДИВЕЧОТ ПОД ЗАШТИТА ВО РЕПРОЦЕНТРИТЕ ЗА 2020 ГОДИНА

VII. Врз основа на член 96 од Законот за шумите („Службен весник на Република  Македонија“ бр. 64/09, 24/11, 53/11, 25/13, 79/13, 147/13, 43/14, 160/14, 33/15, 44/15, 147/15, 7/16 и 39/16), Владата на Република Северна Македонија, донесе

- ПРОГРАМА ЗА ПРОШИРЕНА РЕПРОДУКЦИЈА НА ШУМИТЕ ЗА 2020 ГОДИНА

VIII. Врз основа на член 42 став 2 од Законот за квалитет и безбедност на ѓубриња, биостимулатори и подобрувачи на својствата на почвата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 27/14, 154/15 и 39/16), Владата на Република Северна Македонија, донесе

- ПРОГРАМА ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА МОНИТОРИНГ ВО ОБЛАСТА НА ПРОИЗВОДСТВОТО, ПРЕРАБОТКАТА, СКЛАДИРАЊЕТО, ДИСТРИБУЦИЈАТА, УПОТРЕБАТА И СООБРАЗНОСТА НА ЃУБРИЊАТА, БИОСТИМУЛАТОРИТЕ И ПОДОБРУВАЧИТЕ НА СВОЈСТВАТА НА ПОЧВАТА, КАКО И КОНТРОЛА НА КВАЛИТЕТОТ НА ЃУБРИЊАТА, БИОСТИМУЛАТОРИТЕ И ПОДОБРУВАЧИТЕ НА СВОЈСТВАТА НА ПОЧВАТА ЗА 2020 ГОДИНА

IX. Врз основа на член 57 став (2) од Законот за семенски и саден материјал за земјоделски растенија („Службен весник на Република Македонија” бр. 39/06, 89/08, 171/10, 53/11, 69/13, 187/13, 43/14, 129/15, 39/16, 71/16 и 83/18), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 28 декември 2019 година, донесе

- ПРОГРАМА ЗА СЕМЕ И САДЕН МАТЕРИЈАЛ ВО 2020 ГОДИНА

X. Врз основа на член 79 став 2 од Законот за тутун, производи од тутун и сродни производи (*) („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 98/19), Владата на Република Македонија, донесе

- ПРОГРАМА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА АКТИВНОСТИТЕ ВО ТУТУНСКОТО ПРОИЗВОДСТВО ЗА 2020 ГОДИНА

XI. Врз основа на член 187 став (5) од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 96/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 96/19), Владата на Република Северна Македонија, донесе

- ПРОГРАМА ЗА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ОД ПОВЛАСТЕНИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ КОИ КОРИСТАТ ПРЕМИЈА ЗА 2020 ГОДИНА

XII. Врз основа на член 57 став (3), од Законот за ветеринарно здравство („Службен весник на Република Македонија” бр. 113/07, 24/11, 136/11, 123/12, 154/15 и 53/16), Владата на Република Северна Македонија, ги донесе следните програми:
- ПРОГРАМА ЗА КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВА ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НA ЖИВОТНИТЕ ВО 2020 ГОДИНА
- ПРОГРАМА ЗА КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВАТА ЗА ВЕТЕРИНАРНО ЈАВНО ЗДРАВСТВО ВО 2020 ГОДИНА

XIII. Врз основа на член 15 од Законот за рибарство и аквакултура („Службен весник на Република Македонија“ бр. 7/08, 67/10, 47/11, 53/11, 95/12, 164/13, 116/14, 154/15, 193/15, 39/16 и 83/18), Владата на Република Северна Македонија, донесе

- ПРОГРАМА ЗА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА ВО РИБАРСТВОТО И АКВАКУЛТУРАТА ЗА 2020 ГОДИНА


Контакт лице: Љупка И.Самарџиска
Телефон: ++ 389 2 3244018, M. 070 389 636
Факс: ++ 389 2 3244088
Е-адреса: ljupka@mchamber.mk
Контакт центар: (02) 15015

Стопанска комора на Македонија, ул. „Димитрие Чуповски“ бр. 13, 1000 Скопје