ПРОГРАМА ЗА ПРОМОЦИЈА И ПОДДРШКА НА ТУРИЗМОТ ЗА 2020 ГОДИНА, „СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РСМ“ БР. 278 ОД 28 ДЕКЕМВРИ 2019 ГОДИНАВрз основа на член 5 од Законот за основање на Агенција за промоција и поддршка на туризмот во Република Северна Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 103/08, 156/10, 59/12, 187/13, 41/14 и 83/18), Владата на Република Северна Македонија, донесе

- ПРОГРАМА ЗА ПРОМОЦИЈА И ПОДДРШКА НА ТУРИЗМОТ ЗА 2020 ГОДИНА

Oваа програма е наменета за промоција и поддршка на туризмот на Република Северна Македонија за 2020 година.

Потребните средства за реализација на Програмата се предвидени во Буџетот на Република Северна Македонија за 2020 година и изнесуваат 140.314.000,00 денари од кои 78.100.000,00 на сметка 637, 60.000.000,00 денари на сметка 631 и 2.214.000,00 денари на сметка 787 и истите се планирани во Буџетот на раздел 10003 - Агенција за промоција и поддршка на туризмот категорија 42 - стоки и услуги, 46 - субвенции и трансфери и 48 - капитални расходи.


Контакт лице: Љупка И.Самарџиска
Телефон: ++ 389 2 3244018, M. 070 389 636
Факс: ++ 389 2 3244088
Е-адреса: ljupka@mchamber.mk
Контакт центар: (02) 15015

Стопанска комора на Македонија, ул. „Димитрие Чуповски“ бр. 13, 1000 Скопје