ДОНЕСЕНИ ПОДЗАКОНСКИ АКТИ НА ЗАКОНОТ ЗА ДАНОКОТ НА МОТОРНИ ВОЗИЛА, ОБЈАВЕНИ ВО „СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РСМ“ БР. 279 ОД 30 ДЕКЕМВРИ 2019 ГОДИНАВрз основа на член 13 став (9); член 15 став (13); член 17 став (7); член 20 став (3); член 22 став (10); член 23 став (6); член 25 став (4); член 40 став (4) од Законот за данок на моторни возила („Службен весник на Република Северна Македонија“ број 261/19), министерот за финансии ги донесе следните правилници:

- ПРАВИЛНИК ЗА СОДРЖИНАТА, НАЧИНОТ НА ПОПОЛНУВАЊЕ И ПОДНЕСУВАЊЕ НА ПРИЈАВАТА ЗА ПЛАЌАЊЕ НА ДАНОКОТ ЗА МОТОРНИ ВОЗИЛА;

- ПРАВИЛНИК ЗА НАЧИНОТ НА ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД ДАНОКОТ ИЛИ ВРАЌАЊЕ НА ПЛАТЕНИОТ ДАНОК НА МОТОРНИ ВОЗИЛА, СОДРЖИНАТА НА БАРАЊЕТО ЗА ВРАЌАЊЕ НА ПЛАТЕНИОТ ДАНОК НА МОТОРНИ ВОЗИЛА ЗА ДИПЛОМАТСКИ И КОНЗУЛАРНИ ПРЕТСТАВНИШТВА И ЗА МЕЃУНАРОДНИ ОРГАНИЗАЦИИ И ПОТРЕБНАТА ДОКУМЕНТАЦИЈА;

- ПРАВИЛНИК ЗА НАЧИНОТ НА ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД ПЛАЌАЊЕ НА ДАНОКОТ НА МОТОРНИ ВОЗИЛА, ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ПОТВРДАТА ЗА ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД ПЛАЌАЊЕ ДАНОК НА МОТОРНИ ВОЗИЛА И НА БАРАЊЕТО ЗА ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД ДАНОК НА МОТОРНИ ВОЗИЛА И ПОТРЕБНАТА ДОКУМЕНТАЦИЈА;

- ПРАВИЛНИК ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА БАРАЊЕТО ЗА ВРАЌАЊЕ НА ДАНОК НА ИЗВЕЗЕНИ МОТОРНИ ВОЗИЛА;

- ПРАВИЛНИК ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА БАРАЊЕТО ЗА ВРАЌАЊЕ НА ПЛАТЕНИОТ ДАНОК НА МОТОРНИ ВОЗИЛА ВО ПОСЕБНИ СЛУЧАИ;

- ПРАВИЛНИК ЗА СОДРЖИНАТА НА РЕГИСТАРОТ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИ И ТРГОВЦИ СО МОТОРНИ ВОЗИЛА, ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ПРИЈАВАТА ЗА УПИС ВО РЕГИСТАРОТ И ПОТРЕБНАТА ДОКУМЕНТАЦИЈА;

- ПРАВИЛНИК ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА МЕСЕЧНИОТ ИЗВЕШТАЈ;

- ПРАВИЛНИК ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА БАРАЊЕТО ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ПОТВРДА ЗА ПЛАТЕНИ УВОЗНИ ДАВАЧКИ ЗА ОЦАРИНЕТО МОТОРНО ВОЗИЛО И ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ПОТВРДАТА ЗА ПЛАТЕНИ УВОЗНИ ДАВАЧКИ ЗА ОЦАРИНЕТО МОТОРНО ВОЗИЛО И ПОТРЕБНАТА ДОКУМЕНТАЦИЈА.


Контакт лице: Љупка И.Самарџиска
Телефон: ++ 389 2 3244018, M. 070 389 636
Факс: ++ 389 2 3244088
Е-адреса: ljupka@mchamber.mk
Контакт центар: (02) 15015

Стопанска комора на Македонија, ул. „Димитрие Чуповски“ бр. 13, 1000 Скопје