ПРОГРАМА ЗА РАМНОМЕРЕН РЕГИОНАЛЕН РАЗВОЈ ЗА 2020 ГОДИНА, ОБЈАВЕНА ВО „СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РСМ“ БР. 7 ОД 13 ЈАНУАРИ 2020 ГОДИНАВрз основа на член 44 од Законот за извршување на Буџетот на Република Северна Македонија за 2020 година („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 265/19), Владата на Република Северна Македонија, донесе

- Програма за рамномерен регионален развој за 2020 година

Со оваа програма се уредува распределбата на средства за поттикнување на рамномерен регионален развој на Република Северна Македонија во 2020 година, утврдени во Буџетот на Република Северна Македонија за 2020 година во вкупен износ од 471.000.000 од кои во Раздел 191.01 - Министерство за локална самоуправа, Потпрограма ОА Рамномерен регионален развој, ставка 464 - Разни трансфери се утврдени 9.600.000 денари и во Раздел 280.01 - Биро за регионален развој, Потпрограма ОA - Рамномерен регионален развој, ставка 488 - Капитални дотации до ЕЛС, се утврдени 461.400.000 денари.


Контакт лице: Љупка И.Самарџиска
Телефон: ++ 389 2 3244018, M. 070 389 636
Факс: ++ 389 2 3244088
Е-адреса: ljupka@mchamber.mk
Контакт центар: (02) 15015

Стопанска комора на Македонија, ул. „Димитрие Чуповски“ бр. 13, 1000 Скопје