Бизнис средби
Меѓународни деловни средби „Match4Industry“ 6-7 ноември 2019 година, Кочаели, Турција