Здружение на сообраќајот

   

Здружение на сообраќајот

Тргнувајќи од карактерот на дејностите што ги опфаќа и од спецификите на секоја поединечна дејност, Здружението на сообраќаотј е од хетероген состав.

Во рамките на Здружението соодветна проблематика третираат следните дејности:

 

1. Копнен сообраќај;
2. Железнички сообраќај
3. Воден сообраќај
4. Воздужен сообраќај
5. Придружни и помошни активности во сообраќајот
6. Активности на други посредници во сообраќајот - шпедиција
7. Поштенски активности

На седницата на Здружението на сообраќајот одржана на 31 јануари 2020 година за претседател е избран Зоран Крстевски од ТАВ Македонија ДООЕЛ Скопје. На истата Седница за претставници во Собранието на Стопанската комора на Македонија, избрани се: Иван Петровски од Фершпед АД Скопје и Зоран Крстевски од ТАВ Македонија ДООЕЛ Скопје. 


Податоци за дејноста

 

Информација за остварениот обем на сообраќајни услуги во Република Северна Македонија во периодот 2016 - 2019 година и првиот  квартал на 2020 година, состојби и проблеми

ФИЗИЧКИ ОБЕМ НА СООБРАЌАЈНИ УСЛУГИ

Период: јануари – декември 2015 – 2019 и јануари – март 2019 - 2020

Р.б

Сообраќајна гранка

П е р и о д

Раст/Пад

I-XII 2019

I-XII 2018

Раст/Пад

I-III 2020

I-III 2019

I - XII 2016

I - XII 2017

I - XII 2018

I - XII 2019

I - I II 20 20

I.

v Патен

1.

Патници –E вкупно (000)

-национален

-меѓународен

7.221

7 .775

8.516

6.471

1.215

-24,1 %

-20 ,8 %

6.468

6.907

7.727

5.827

1.128

-24,6%

-19,7%

753

868

789

644

87

-18,4%

-33,1%

2.

Патнички КМ-вкупно (мил.)

- национален

- меѓународен

1.101

1.248

1.278

1.046

180

-18,2 %

-25,3 %

582

590

686

507

99

-26,1%

-20,2%

519

658

592

539

81

-9,0%

-30,8%

3.

Патен превоз на стоки – вкупно (000 тони)

- за сопствени потреби

- за трети лица

51.308

64.221

69.139

69.395

14.709

+4,0 %

-7,6 %

35.854

46.732

49.226

56.853

12.000

+15,5%

-6,4%

15.454

17.489

19.913

12.542

2.709

-37,1%

-12,5%

4.

Тонски км во превоз на стока – вкупно (мил)

- за сопствени потреби

- за трети лица

6.946

7.425

10.637

10.266

2.399

-3,5 %

-5,4 %

1.586

2.040

2.157

1.508

369

-30,1%

+13,2%

5.360

5.385

8.480

8.758

2.030

+3,3%

-8,1%

II.

Градско-приградски превоз-патници (000)

76.302

72.117

71.410

72.040

15.277

+0,9 %

-16,7 %

Градско-приградски превоз – ПКМ (мил)

1.083

968

982

184

+1,4 %

-26,3 %

III.

J Железнички

1.

Патници –E вкупно (000)

-национален

-меѓународен

663

500

541

549

93

+1,5 %

-28,5 %

660

495

534

547

93

+2,4%

-28,5%

3

5

7

2

0

/

/

2.

Патнички КМ-вкупно (мил.)

- национален

- меѓународен

84

59

64

62

10

-3,1 %

-23,3%

84

59

64

61

10

-4,7%

-23,3%

0

0

0

1

0

/

/

3.

Превезена стока вкупно (000 тони)

- национален

- меѓународен

1.356

1.558

1.668

1.840

441

+10,3 %

+0,7 %

44

15

9

14

1

+55,5%

/

1.312

1.543

1.659

1.826

440

+10,1%

+0,5%

4.

Тонски км во превоз на стока – вкупно (мил)

- национален

- меѓународен

222

276

305

349

84

+14,4 %

+2,4 %

3

2

1

2

0

+100%

/

219

274

304

347

84

+14,1%

+2,4%

IV.

n Воздухопловен сообраќај

1.

Патници - E вкупно

- испратени

- пристигнати

1.788.233

2.017.142

2.334.558

2.666.774

429.869

+14,2 %

-10,5 %

904.879

1.025.472

1.178.720

1.352.429

223.905

+14,7%

-9,7%

883.354

991.670

1.155.838

1.314.345

205.964

+13,7%

-11,5%

2.

Превезена стока – вкупно (тони)

- испратени

- пристигнати

2.617

2.495

2.982

3.088

554

+3,6 %

-6,4 %

1.030

900

1.325

1.406

179

+6,1%

-16,4%

1.587

1.595

1.657

1.682

375

+1,5%

-0,8%

3.

Превезена пошта– вкупно (тони)

325

325

317

319

65

+0,6 %

-19,8 %

 

Контакт лице: Билјана Пеева-Ѓуриќ
Телефон: ++ 389 2 3244034, M. 072 236 710
Факс: ++ 389 2 3244088
Е-адреса: biljana@mchamber.mk
Контакт центар: (02) 15015

Стопанска комора на Македонија, ул. „Димитрие Чуповски“ бр. 13, 1000 Скопје