Семинар
ПОТЕНЦИЈАЛОТ НА ЧОВЕЧКИТЕ РЕСУРСИ – КЛУЧ НА ДЕЛОВНИОТ УСПЕХ