Семинар / 21.10.2019


Регистрација на посетители:

ПРИМАРНА И СУДСКА ЗАШТИТА НА РАБОТНИЦИТЕ ВО СПОРОВИ ОД РАБОТЕН ОДНОС

Стопанска комора на Македонија


Вашата e-mail адреса  


Ваше име и презиме:   


Име на компанијата (само за правни лица):   


Дополнителни информации: