Семинар
ПРЕСМЕТКА И ОДАНОЧУВАЊЕ НАДОМЕСТОЦИ НА ТРОШОЦИ ПОВРЗАНИ СО РАБОТАТА СОГЛАСНО ЗАКОНСКАТА РЕГУЛАТИВА