Семинар / 28.05.2020


Регистрација на посетители:

ISO 22301 - СООДВЕТНО РЕАГИРАЊЕ И ПОДГОТВЕНОСТ ЗА ПАНДЕМИЈА

„онлајн“ семинар (10:00-14:30)


Вашата e-mail адреса  


Ваше име и презиме:   


Име на компанијата (само за правни лица):   


Дополнителни информации: