ЕДЕН РЕГИОН
ЕДНА ЕКОНОМИЈА
Нови прописи
   


-18.06.2019
ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ПОЧЕТОК НА ПРОЦЕСОТ ЗА ПОДГОТОВКА НА ПРЕДЛОГ-ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА СОПСТВЕНОСТ И ДРУГИ СТВАРНИ ПРАВА
Според известувањето на Министерството за правда, со Предлог-законот за изменување и дополнување на Законот за сопственост и други стварни права се создава основа за либерализација на прометот на недвижности и постигнува ...

17.06.2019
ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ВИДОТ И НАЧИНОТ НА ЖИГОСУВАЊЕ, ВИДОТ НА ШУМСКИОТ ЖИГ ЗА ЖИГОСУВАЊЕ ЗА ИСЕЧЕНО ДРВО И ДРВНИ СОРТИМЕНТИ, НАЧИНОТ НА ИЗДАВАЊЕ НА ИСПРАТНИЦА, ПУШТАЊЕ ВО ПРОМЕТ НА ИСЕЧЕНО ДРВО, ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА РЕГИСТАРОТ НА ИЗДАДЕНИ И ЗАВЕРЕНИ ИСПРАТНИЦИ, ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ИСПРАТНИЦИТЕ, ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА БАРАЊЕТО ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ИСПРАТНИЦА И ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТОКОТ ЗА ИЗДАДЕНИ ИСПРАТНИЦИ
Подзаконски акт на Законот за шумите, „Службен весник на Република Македонија“ бр. 117 од 10 јуни 2019 годинаВрз основа на член 69 став (13) од Законот за шумите („Службен весник на Република Македонија” бр. 64/09, 24/11 ...

17.06.2019
ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ТРГОВИЈА СО МАТЕРИЈАЛ ЗА ВЕГЕТАТИВНО РАЗМНОЖУВАЊЕ НА ВИНОВАТА ЛОЗА
Подзаконски акт на Законот за семенски и саден материјал на земјоделски растенија, „Службен весник на Република Македонија“ бр. 117 од 10 јуни 2019 годинаВрз основа на член 6 став 2, член 8 став 11 и 12, член 15 став 2, ...

19.06.2019
УПАТСТВО ЗА ВРШЕЊЕ ПРОЦЕНКА НА РИЗИКОТ ОД ПЕРЕЊЕ ПАРИ И ФИНАНСИРАЊЕ ТЕРОРИЗАМ КАЈ БАНКИТЕ, ШТЕДИЛНИЦИТЕ, ДАВАТЕЛИТЕ НА УСЛУГИ БРЗ ТРАНСФЕР НА ПАРИ И ОВЛАСТЕНИТЕ МЕНУВАЧИ
„СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РСМ“ бр. 122 од 17 јуни 2019 годинаI. Врз основа на член 48 став 1 точка 3 од Законот за Народната банка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 158/10, 123/12, 43/14, 153/15, 6/16 и 83/ ...

19.06.2019
НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ЖЕЛЕЗНИЧКА ИНФРАСТРУКТУРА ЗА ПЕРИОД ОД 2019-2021 ГОДИНА
Националната програма за железничка инфраструктура има за цел да ги претстави идните планови на Владата на Република Северна Македонија за развој и подобрување на состојбата и условите на железничката инфраструктура во Р ...


Контакт лице: Љупка И.Самарџиска
Телефон: ++ 389 2 3244018, M. 070 389 636
Факс: ++ 389 2 3244088
Е-адреса: ljupka@mchamber.mk
Контакт центар: (02) 15015

Стопанска комора на Македонија, ул. „Димитрие Чуповски“ бр. 13, 1000 Скопје