НОВИ ПРОПИСИ
Пребарајте објавени прописи во периодот од: -
ПРОПИСИ И ИЗВЕСТУВАЊА ОБЈАВЕНИ НА ЕДИНСТВЕНИОТ НАЦИОНАЛЕН ЕЛЕКТРОНСКИ РЕГИСТАР НА ПРОПИСИ (ЕНЕР) (1) ПРОПИСИ И ИЗВЕСТУВАЊА ОБЈАВЕНИ НА ЕДИНСТВЕНИОТ НАЦИОНАЛЕН ЕЛЕКТРОНСКИ РЕГИСТАР НА ПРОПИСИ (ЕНЕР) (1)

07.08.2020
ПРЕДЛОГ – ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ФИЛМСКАТА ДЕЈНОСТ
Со Предлог – законот за изменување и дополнување на Законот за филмската дејност, меѓу другото се менува и член 12 со кој се уредуваат надоместоците на правните лица како дел од средствата кои се обез ...

ЗАКОНИ ВО СОБРАНИСКА ПРОЦЕДУРА (1) ЗАКОНИ ВО СОБРАНИСКА ПРОЦЕДУРА (1)

06.08.2020
ПРЕДЛОГ НА ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЛЕКОВИТЕ И МЕДИЦИНСКИТЕ СРЕДСТВА
Со предложените измени и дополнувања на Законот за лековите и медицинските средства се уредува дека административно-техничките работи за потребите на Комисијата која одлучува по барање за зголемување ...

ПРОПИСИ ОБЈАВЕНИ ВО „СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА“ (3) ПРОПИСИ ОБЈАВЕНИ ВО „СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА“ (3)

07.08.2020
ПРАВИЛНИК ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ НА БАРАЊЕТО ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА РОКОТ ЗА ИЗГРАДБА НА ЛИНИСКИ ИНФРАСТРУКТУРНИ ГРАДБИ
(„СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РСМ“ БР. 192 ОД 27.07.2020 ГОДИНА)Врз основа на член 68 став (3) од Законот за градење („Службен весник на Република Македонија“ бр. 130/09, 124/10, 18/11, 36/11, 54/11, 13/12, 144 ...

08.08.2020
УРЕДБА СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ПРИМЕНА НА ЗАКОНОТ ЗА КОМУНАЛНИТЕ ТАКСИ ЗА ВРЕМЕ НА ВОНРЕДНА СОСТОЈБА („СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РСМ“ БР. 154 ОД 10.06.2020 ГОДИНА)
"Врз основа на член 126 став 1 од Уставот на Република Северна Македонија и член 36 став 1 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/ ...

08.08.2020
ТАРИФЕН СИСТЕМ ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ТАРИФНИОТ СИСТЕМ ЗА ПРОДАЖБА НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА НА ПОТРОШУВАЧИТЕ КОИ ГИ СНАБДУВА УНИВЕРЗАЛНИОТ СНАБДУВАЧ И СНАБДУВАЧОТ ВО КРАЕН СЛУЧАЈ („СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РСМ“ БР. 161 ОД 16 ЈУНИ 2020 ГОДИНА)
"Врз основа на член 24 став (1) точка 1) алинеја 7, а во врска со член 29, став (3) од Законот за енергетика* („Службен весник на Република Македонија“ бр. 96/18 и „Службен весник на Република Северна ...


Контакт лице: Љупка Самарџиска
Телефон: ++ 389 2 3244018, M. 070 389 636
Факс: ++ 389 2 3244088
Е-адреса: ljupka@mchamber.mk
Контакт центар: (02) 15015

Стопанска комора на Македонија, ул. „Димитрие Чуповски“ бр. 13, 1000 Скопје