НОВИ ПРОПИСИ

   

Пребарајте објавени прописи во периодот од: -
11.12.2019
ПРЕДЛОГ - ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ТРГОВСКИТЕ ДРУШТВА
Со членовите 1, 2, 3 и 4 од Предлог на законот се воведува поедноставена форма на Друштво со ограничена одговорност, со основна главнина од 1 евро, основано најмногу со тројца основачи, кои можат да бидат само физички ли ...

11.12.2019
ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА НАЧИНОТ НА ВРШЕЊЕ СУПЕРВИЗИЈА И НАДЗОР („СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РСМ“ БР. 250 ОД 5 ДЕКЕМВРИ 2019 ГОДИНА)
Врз основа на член 47 став 1 точка 6 од Законот за Народната банка на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 158/10, 123/12, 43/14, 153/15, 6/16 и 83/18) и член 114 став 2 од Законот за банкит ...

11.12.2019
ИЗМЕНА НА OДЛУКАТА ЗА ДОСТАВУВАЊЕ ПОДАТОЦИ ЗА ИЗВРШЕНИТЕ АКТИВНОСТИ ВО ПЛАТНИОТ ПРОМЕТ („СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РСМ“ БР. 250 ОД 5 ДЕКЕМВРИ 2019 ГОДИНА)
Врз основа на член 47 став 1 точка 6 од Законот за Народната банка на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 158/10, 123/12, 43/14, 153/15, 6/16 и 83/18), член 27-ѓ став 4 и член 46 став 2 од ...

11.12.2019
НОВ ПОДЗАКОНСКИ АКТ НА ЗАКОНОТ ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ, ОБЈАВЕН ВО „СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РСМ“ БР. 250 ОД 5 ДЕКЕМВРИ 2019 ГОДИНА
Врз основа на член 39 став (15) од Законот за јавните набавки (*) („Службен весник на Република Македонија“ бр. 24/19), министерот за финансии, донесе- Правилник за видовите на град+ежни активности кои се предмет на дого ...


Контакт лице: Љупка И.Самарџиска
Телефон: ++ 389 2 3244018, M. 070 389 636
Факс: ++ 389 2 3244088
Е-адреса: ljupka@mchamber.mk
Контакт центар: (02) 15015

Стопанска комора на Македонија, ул. „Димитрие Чуповски“ бр. 13, 1000 Скопје