„Димитрие Чуповски“ бр.13, 1000 Скопје +38923244000 ic@mchamber.mk

Управен одбор

Согласно Статутот на Стопанската комора на Северна Македонија, членовите на Управниот Одбор на Стопанската комора на Северна Македонија се избираат во време од 5 години, со можност за повторен избор, по предлог на претседателот на Комората. Нивниот избор го врши Собранието на Комората.  
Претседател на Управниот одбор, по функција, е претседателот на Стопанската комора на Северна Македонија.
На  седница на Собранието на Комората,  се избрани членовите на Управниот одбор за мандатниот период 2020-2025 година.

Членови на Управниот одбор:

⮞ 

Бранко Азески, претседател, Скопје

⮞ 

м-р Зоран Милковски, ГД ГРАНИТ, Скопје

⮞ 

д-р Анита Блажевска, ФИЛИП МОРИС СКОПЈЕ (ТУТУНСКИ КОМБИНАТ ПРИЛЕП), Скопје

⮞ 

Ирена Јакимовска, КОМФИ АНГЕЛ, Прилеп

⮞ 

Горан Мауровски, ФАКОМ, Скопје

⮞ 

Ана Таневска Ѓорѓиевска, МАКЕДОНИЈАТУРИСТ, Скопје

⮞ 

Ацо Попоски, ЖЕЛЕЗНИК ЧЕЛИЧЕН ЛИВ И ГРАНУЛАТ, Демир Хисар

⮞ 

Благојче Трповски, АД Електрани на Северна Македонија, Скопје

⮞ 

Гоце Михајлоски, МЕПСО, Скопје

⮞ 

д-р Никица Мојсоска Блажевски, МАКЕДОНИЈА 2025, Скопје

⮞ 

Ивица Талевски, САСА, Македонска Каменица

⮞ 

Иле Николов, АКТИВА, Штип

⮞ 

м-р Марија Јосифовска Спасовска, МАКПЕТРОЛ АД -Скопје, Скопје

⮞ 

проф. д-р Марјан Бојаџиев, УНИВЕРЗИТЕТ АМЕРИКАН КОЛЕЏ, Универзитет ТОР ВЕРГАТА, Рим

⮞ 

м-р Александар Гечев, ИГМ ТРЕЈД, Кавадарци

⮞ 

м-р Александар Манев, КРОАЦИЈА ОСИГУРУВАЊЕ ДРУШТВО ЗА НЕЖИВОТНО ОСИГУРУВАЊЕ, Скопје

⮞ 

м-р Анатол Кутревски, ПЕКАБЕСКО, Скопје

⮞ 

м-р Ангелка Пеева Лауренчиќ, ИМАГЕ ПР, Скопје

⮞ 

м-р Јанинка Чупарковска, КОЖУВЧАНКА, Кавадарци

⮞ 

м-р Павле Гацов, ПРО АГЕНС, Скопје

⮞ 

м-р Снежана Савиќ Димовска, ПИВАРА СКОПЈЕ, Скопје

⮞ 

Никола Љушев, МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМ, Скопје

⮞ 

проф. д-р Ирена Кикеркова, УНИВЕРЗИТЕТ СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ - ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ, Скопје

⮞ 

Тодор Анѓушев, МАЛИ ХИДРО ЕЛЕКТРАНИ, Скопје

⮞ 

Тони Каранфиловски, КВАЛИТЕТ-ПРОМ, Куманово
 •     Записник од Третата седница на Управниот одбор на Стопанската комора на Македонија, одржана на 11.03.2020 година и Записник за донесените одлуки и заклучоци на Управниот одбор по пат на електронска консултација, спроведена во април 2021 година
      Именување на извршен директор на Стопанската комора на Северна Македонија;
      Одлуки за формирање и дејствување на Совети на Стопанската комора на Северна Македонија и избор на нивното раководство:
          Совет на унапредување на квалитетот на индустриското производство и извозот со Предлог-одлука за избор на раководство;
          Совет за унапредување на квалитетот на високото образование со Предлог-одлука за избор на раководство;
          Совет за унапредување на квалитетот на тренингот и обуките со Предлог-одлука за избор на раководство;
      Каква треба да биде стратегијата за остварување на коморските цели во релациите со јавниот сектор? – дискусија и заклучоци;
      Производство на електрична енергија од обновливи извори на енергија;
      Предлог-Декларација за лојалност и високи професионални стандарди;
      Предлог до Комората за спроведување програма за зголемување на извозот и освојување нови пазари за компаниите- членки на Комората;
      Презентација на можностите за модернизација на информатичките системи на деловните субјекти во ерата на дигиталната трансформација – презентација на SAP West Balkans Белград.
 •     Записник од Втората седница на Управниот одбор на Стопанската комора на Македонија, одржана на 29.09.2020 година и Записници од електронска консултација за одлуките и заклучоците донесени од страна на Управниот одбор, спроведени во ноември и декември 2020 година, јануари и февруари 2021 година;
      Информација за прашањата поврзани со Петтиот пакет на мерки за стабилна и развојна економија на Владата на РСМ, активностите на Комората за клучните прописи и други актуелни случувања од значење за бизнисот;
      Одлука за именување вршител на должноста извршен директор на Стопанската комора на Македонија;
      Предлог за организациони промени во работењето на Стручната служба на Стопанската комора на Северна Македонија, во насока на реализација на Стратешките правци на дејствување во наредниот период;
      Одлука за формирање Совет за напредни технологии и унапредување на квалитетот во производството и услугите;
      Финансиски извештај преку остварувањa на Стручната служба на Комората за период јануари-декември 2020 година и проекции за период јануари-март од 2021 година
      Одлука за изработка на студија на тема: „Пазарна анализа за мапирање на извозните можности на македонската економија“;
      Информација во врска со барањето поднесено до Комората за продолжување на намалување на закупнината во период март-декември 2021 година, со предлог-заклучоци;
      Известување за заклучоците и одлуките донесени на Вториот состанок на Kомисијата за финансиски прашања при Управниот одбор на Стопанската комора на Македонија, одржан на 15.02.2021 година;
      Одлука за утврдување на Листите на арбитри на Постојаниот избран суд – Арбитража при Стопанската комора на Северна Македонија;
      Акти согласно Законот за заштита на личните податоци:
      Правилник за  утврдување на содржината на Политиката за приватност на веб страните на Стопанската комора на Северна Македонија
      Правилник за  утврдување на содржината на Политиката за користење на колачиња за веб страните на Стопанската комора на Северна Македонија
 • 1.    БДП – статистички концепти и методологија;
  2.    Информација  за учеството на компаниите членки на Стопанската комора на Македонија во вкупниот приватен сектор на Република Северна Македонија;
  3.    Концепт за реорганизирање на Бизнис центарот за тренинг и обука ДОО Охрид
  4.    Редизајнирана коморска веб страна и процес на дигитализација за подигнување на технолошкиот капацитет на Комората;
  5.    Идни правци за развој на регионалната економска соработка и дејстувањето на Коморскиот инвестициски форум (КИФ);
  6.    Финансиски извештај преку остварувањa на Стручната служба на Комората за период јануари-август 2020 година и проекции за период септември-декември од 2020 година;
  7.    Информација во врска со барањата поднесени до Стопанската комора на Македонија за намалување на закупнината октомври-декември 2020 година;
  8.    Одлука за изменување и дополнување на Деловникот за работа на Комисијата за финансиски прашања при Стопанската комора на Македонија со пречистен текст на Деловникот;
  9.    Правилник за организацијата и работењето на Стручната служба при Стопанската комора на Македонија и Предлог-одлука за утврдување на вредноста на бодот за пресметување на платите во Стручната служба на Стопанската комора на Македонија;

 • 1.    Пресек на досегашните активности на Стопанската комора на Македонија од надлежност Управниот одбор на Комората и учеството на Комората во проектни активности;  
  2.    Одлука за именување в.д. извршен директор;
  3.    Распишување конкурс за извршен директор на Стопанската комора на Македонија;
  4.    Финансиски извештај преку остварувањa на Стручната служба на Комората за период јануари-мај 2020 година и проекции за период јуни-август од 2020 година;
  5.    Информација во врска со барањата за намалување на закупнината поднесени до Стопанската комора на Македонија;
  6.    Одлука за организирање и дејствување на Генерален економски совет на Стопанската комора на Македонија;
  7.    Одлука за организирање и дејствување на Клуб на менаџери претприемачи во рамки на Стопанската комора на Македонија;
  8.    Финансиски извештај и Предлог-извештај за работа на Бизнис центарот за тренинг и обука ДООЕЛ Охрид;
  9.    Одлуки за формирање комисии при Управниот одбор
          -    Комисија за финансиски прашања;
          -    Второстепена комисија за одлучување по приговори на работниците во Стручната служба на Стопанската комора на Македонија;
  10.    Информација за работата на Кризниот штаб при Комората и делувањето на Стопанската комора на Македонија во вонредна состојба;
  11.    Заклучок за Понудата за стекнување удел во Друштвото за финансиско-услужни дејности Деловно-технолошки акцелератор УКИМ ДОО Скопје.

 • - Цели и приоритети на дејствување согласно Стратешките правци за развој на Стопанската комора на Македонија;
  - Иницијатива за изработка на независна анализа за придонесот и учеството на компаниите членки на Стопанската комора на Македонија во македонската економија;
  - Предлог-одлука за доделување награди и други признанија на Стопанската комора на Македонија за 2019 година;
  - Предлог-одлука за утврдување на претставници во Собранието на Стопанската комора на Македонија, што ги предлага Управниот одбор на Комората;
  - Предлог-одлука за изменување и дополнување на Одлуката за организација и начин на работа на Стручната служба на Стопанската комора на Македонија;
  - Предлог- програмски насоки  и Предлог-финансиски план на Друштвото за едукација, угостителство и услуги „Бизнис центар за тренинг и обука“ ДООЕЛ Охрид за 2020 година;

 • - Предлог-Програмски насоки за активностите на Стопанската комора на Македонија за 2020 година;
  - Предлог-Финансиски план на Стопанската комора на Македонија за 2020 година;
  - Предлог за донесување Национален развоен план за периодот 2020-2030 година;
  - Концепт на дуалното образование во Македонија (со предлог-заклучок за натамошните активности на Стопанската комора на Македонија во оваа област)
  - Информација за постојната и идната соработка на Стопанската комора на Македонија и Организацијата „Македонија 2025“.
  - Преглед на заклучоци од седниците на Управниот одбор на Стопанската комора на Македонија одржани на 19.06.2019 година, 24.09.2019 година и 11.11.2019 година;

 • - Изменување и дополнување на Статутот на Стопанската комора на Македонија
          Извештај од спроведената јавна расправа по Нацрт-одлуката за изменување и дополнување на Статутот на Стопанската комора на Македонија
  - Финансиски извештај преку остварување на Стручната служба на Комората за периодот јануари – септември 2019 година и споредба на остварувањата со планираните проекции за трет квартал 2019 година;
  - Предлог-одлука за именување вршител на должноста извршен директор на Стопанската комора на Македонија;
  - Предлог-одлука за формирање Одбор на Стопанската комора на Македонија за одбележување на 100 годишнината од коморското организирање во Република Северна Македонија;
  - Предлог-одлука за изработка на Монографија за Стопанската комора на Македонија;
  - Предлог-одлука за плаќање на обврските кон „Македонија 2025“ Скопје, за трошоците за учество на 10 компании на Осмиот самит на Македонија 2025;
  - Предлог за определување надомест на трошоци за вршење на функцијата член на Претседателството на Постојаниот избран суд Арбитража при Стопанската комора на Македонија, чие место на живеење е надвор од седиштето на Арбитражата;
  - Иницијатива за формирање Фондација на Стопанската комора на Македонија за финансиска помош и поддршка на одржливи проекти, барања и иницијативи

 • 1.    Изменување и дополнување на Статутот на Стопанската комора на Македонија
           -       Стратешки правци за развој на Стопанската комора на Македонија 
           -       Нацрт-одлука за изменување и дополнување на Статутот на Стопанската комора на Македонија;
           -       Одлука за спроведување јавна расправа по Нацрт-одлуката за изменување и дополнување на Статутот на Стопанската комора на Македонија;

 • 1.    Полугодишен извештај за реализација на приоритетите во работењето на Стопанската комора на Македонија во 2019 година;
  2.    Минимална плата – движења, аспекти, ставови;
  3.    Заклучоци и предлози од Меѓународната конференција: „Идни насоки за развој на агросекторот“;
  4.    Информација за правните ризици од востановувањето и реализацијата на заложните права, со предлози за нивно надминување;

 • 1. Иницијатива за поведување постапка за пристапување кон изменување и дополнување на Статутот на Стопанската комора на Македонија;
  2. Одлука за разрешување на извршниот директор на Стопанската комора на Македонија;
  3. Одлука за именување на в.д. извршен директор на Стопанската комора на Македонија;
  4. Финансиски извештај преку остварувањe на Стручната служба на Комората за периодот јануари-март 2019 година;
  5. Преглед на заклучоци од седниците на Управниот одбор на Стопанската комора на Македонија одржани на 4.12.2018 година, 07.02.2019 година и 04.04.2019 година;

 • - Предлог-иницијатива на Стопанската комора на Македонија за постигнување консензус на економските чинители за економскиот раст на земјата во наредниот период;
  - Даночен календар – временска рамка за измени во даночниот систем;
  - Холдингот како форма на поврзување на компаниите за подобри деловни резултати;
  - Предлог извештај за активностите на Стопанската комора на Македонија во 2018 година;
  - Финансиски извештај преку остварувањa на Стручната служба на Комората за четвртиот квартал од 2018 година и за периодот јануари-декември 2018 година, со споредбени податоци за истиот период од предходната година и проекции за првиот квартал од 2019 година;
  - Предлог финансиски извештај на Стопанската комора на Македонија;
  - Извештаи на Бизнис центарот за тренинг и обука:
  - Предлог извештај за работењето во 2018 година;
  - Предлог финансиски извештај за 2018 година;

  - Предлог одлука за изменување и дополнување на Одлуката за утврдување на листите на арбитри на Постојаниот избран суд – Арбитража при Стопанската комора на Македонија; 

 • - Предлог-Одлука за доделување награди и други признанија на Стопанската комора на Македонија за 2018 година;
  - Информација за прописи од значење за бизнисот;
 • - Пазарот на капитал во функција на бизнисот;
  - Предлог-програмски насоки за активностите на Стопанската комора на Македонија во 2019 година;
  - Предлог-финансиски план на Стопанската комора на Македонија за 2019 година;
  - Предлог-програмски насоки за активностите на Бизнис центарот за тренинг и обука во 2019 година;
  - Предлог-финансиски план на Бизнис центарот за тренинг и обука за 2019 година;
  - Преглед за реализација на заклучоците од одлуките на седниците на Управниот одбор, одржани на 07.06.2018 година, 19.09.2018 година и 06.11.2018 година;
  - Информација за прописи од значење за бизнисот;
 • - Дискусија за предложените мерки за воведување на прогресивно оданочување и ефектите врз работењето на деловните субјекти;
  - Извозна диверзификација и модерна реиндустријализација како фундаментални процеси во забрзување на растот на македонската економија;
  - Финансиски извештај преку остварувањa на Стручната служба на Комората за период јануари-септември 2018 година и споредба на остварувањата со планираните проекции за трет квартал 2018 година;
  - Предлог-одлука за унапредување на работењето и остварувањето на функциите на Здружението ЗБ6 Коморски инвестициски форум;
  - Информација за прописи од значење за бизнисот;
 • - Финансиски извештај преку остварување на Стручната служба на Комората за периодот јануари-јуни 2018 година;
  - Предлог-одлука за изменување и дополнување на Одлуката за утврдување на листите на арбитри на Постојаниот избран суд - Арбитража при Стопанската комора на Македонија;
  - Информација за прописи од значење за бизнисот;
 • - Претприемачките права во Европската Унија и во Република Македонија;
  - Верификација на Записникот од електронската консултација на членовите на Управниот одбор на Стопанската комора на Македонија од 30.05.2018 година;
  - Информација за прописи од значење за бизнисот;
 • -  Предлог-Финансиски извештај на Стопанската комора на Македонија за 2017 година;
  - Финансиски извештај преку остварување на Стручната служба на Комората за периодот јануари-март 2018 година;
  - Одлука за овластување за вршење на делокругот на надлежности што ги врши Извршниот директор на Стопанската комора на Македонија;
  - Предлог-одлука за висината на надоместокот на услугите на Стопанската комора на Македонија при вршење на јавните овластувања;
  -  Извештаи на Бизнис центарот за тренинг и обука:
  - Предлог-извештај за работењето во 2017 година;
  - Предлог-финансиски извештај за 2017 година;
  -  Информација за прописи од значење за бизнисот;
 • - Предлог-Извештај за активностите на Стопанската комора на Македонија во 2017 година;
  - Неданочните и парафискалните давачки како оптоварување за правните субјекти во Република Македонија;
  - Предлог-одлука за доделување награди и други признанија на Стопанската комора на Македонија за 2017 година;
  - Финансиски извештај преку остварување на Стручната служба на Комората за четвртиот квартал од 2017 година и за период јануари-декември 2017 година, со споредбени податоци за истиот период од претходната година и проекции за првиот квартал од 2018 година;
  - Предлог-одлука за дополнување на Правилникот за организацијата и работењето на Стручната служба на Стопанската комора на Македонија;
  - Информација за прописи од значење за бизнисот;
  -  Предлог-Одлука за основање на клуб на консултанти/експерти;
 • - Предлог-програмски насоки за активностите на Стопанската комора на Македонија во 2018 година;
  - Предлог-финансиски план на Стопанската комора на Македонија за 2018 година;
  - Информација за именувањето на арбитрите во постапките поведени пред Постојаниот избран суд – Арбитража при Стопанската комора на Македонија;
  - Програмски насоки за активностите на Бизнис центарот за тренинг и обука во 2018 година;
  - Финансиски план на Бизнис центарот за тренинг и обука за 2018 година;
  - Информација за прописи од значење за бизнисот;
 • - Инспекцискиот надзор во функција на создавање поволно деловно опкружување во Република Македонија;
  - Одлука за основање на Клуб на извозници;
  - Финансиски извештај преку остварување на Стручната служба на Комората за периодот јануари-септември 2017 година - споредба на остварувањата со планираните проекции за трет квартал 2017 година;
  - Информација за прописи од значење за бизнисот;
 • - Зголемување на можностите за вклучување на бизнис-заедницата во работењето на регулаторните тела;
  - Предлог-концепт за организација на Втора Тркалезна маса на Стопанската комора на Македонија;
  - Информација за основањето на ЗБ6 Коморскиот инвестициски форум во Трст, Италија и планираните активности на ЗБ6 Коморскиот инвестициски форум;
  - Финансиски извештај преку остварување на Стручната служба на Комората за периодот јануари-јуни 2017 година - споредба со планираните проекции и преземање на идни чекори;
  - Oдлука за изменување и дополнување на Правилникот за организацијата и работењето на Стручната служба на Стопанската комора на Македонија;
  - Информација за прописи од значење за бизнисот;
 • - Финансиски извештај преку остварување на Стручната служба на Комората за периодот јануари-март 2017 година - споредба на остварувањата со планираните проекции и мерките за втор квартал 2017 година;
  - Иницијатива за формирање на Постојан секретаријат на Коморскиот инвестициски форум (КИФ) со Декларација за воспоставување на Секретаријат на Западен Балкан-WB6;
  - Информација за пристапување на Стопанската комора на Македонија во  членство на Комората за меѓународна трговија „Силк Роуд“ и учество на  10-тиот Светски коморски конгрес - Сиднеј, Австралија;
  - Одлука за изменување и дополнување на Правилата за трошоците во постапката пред Постојаниот избран суд – Арбитража при Стопанската комора на Македонија
  - Правилник за начинот на издавање Извештаи за категоризација на компании според степенот на ризик за плаќање финансиски обврски.
 • - Предлог за донесување државна стратегија за развој на рударството во РМ за периодот до 2025 година, доставен  од Македонската асоцијација на рударството (МАР) при Комората;
  - Извештај за активностите на Стопанската комора на Македонија во 2016 година;
  - Финансиски извештај на Стопанската комора на Македонија за 2016 година; -
  -   Одлука за доделување награди и други признанија на Стопанската комора на Македонија за 2016 година;
  -   Одлука за изменување на Одлуката за изработка на Aнализа на развојниот потенцијал и можностите за производна диверзификација на металната индустрија;
  -  Акти за основање Фондација АКАДЕМИЈА ЗА ИНДУСТРИСКИ МЕНАЏМЕНТ И БИЗНИС ЕКОНОМИЈА - Скопје
 • - Комуникациска стратегија по повод 95-годишнината на Стопанската комора на Македонија;
  - Предлог-програмски насоки за активностите на Стопанската комора на Македонија во 2017 година;
  - Предлог-финансиски план на Стопанската комора на Македонија за 2017 година;
  - Правила за трошоците во постапката пред Постојаниот избран суд - Арбитража при Стопанската комора на Македонија;
  - Oдлука за именување  член на Претседателството на Постојаниот избран суд - Арбитража при Стопанската комора на Македонија;
  - Oдлука за изменување и дополнување на Одлуката за утврдување на листите на арбитри на Постојаниот избран суд - Арбитража при Стопанската комора на Македонија;
  - Предлог-одлука за изменување и дополнување на Правилникот на Постојаниот избран суд - Арбитража при Стопанската комора на Македонија;
  - Програмски насоки за активностите на Бизнис центарот за тренинг и обука во 2017 година и
  - Финансиски план на Бизнис центарот за тренинг и обука за 2017 година.
 • - Ефикасна транспортна инфраструктура и царински постапки во насока на зголемена конкурентност и трговска размена со земјите членки на  Коморскиот Инвестициски Форум (КИФ);
  - Одлука за именување потпретседател на Постојаниот избран суд- Арбитража при Стопанската комора на Македонија;
  - Финансиски извештај преку остварување на Стручната служба на Комората за периодот јануари-септември 2016 година и споредба на остварувањата со планираните проекции за третиот квартал од 2016 година;
 • - Потенцијалите, можностите и ограничувачките фактори за преструктурирање на македонското стопанство;
  - Информација за редизајнирање и реструктурирање на функционирањето на веб-порталот на Стопанската комора на Македонија;
  - Одлука за експертска помош и поддршка за реализација на активностите за организација на тркалезна маса со работен наслов: “Позицијата на малите земји во меѓународната економија”, по повод 95 годишнината од коморското организирање во Република Македонија со Предлог-концепт за организација на 95-годишнината од коморското организирање во Македонија;
  - Акти на Постојаниот избран суд - Арбитража при Стопанската комора на Македонија:
  - Одлука за именување на членови на претседателството на Постојаниот избран суд – Арбитража при Стопанската комора на Македонија;
  - Програма за промоција и развој на Арбитражата како алтернативен метод за решавање на споровите меѓу деловните субјекти во наредниот мандатен период;
  - Одлука за отворање канцеларија за нудење и вршење услуги од страна на вработени во Комората кои поседуваат лиценца за вршење определена дејност, според потребите и барањата на компаниите;
  - Предлог-понуда за изработка на основен проект со настрешница  и за изработка на основен проект за ентериерно уредување на влезна партија и 3Д визуелизација за фасадата на зградата на Стопанската комора на Македонија;
  - Одлука за изработка на научно-истражувачка студија за потенцијалите и ограничувачките фактори на македонската економија преку анализа на основните економски показатели за учеството на приватниот сектор во националната економија;
  - Решение за разрешување и за именување на претседател на Второстепена комисија за одлучување по приговори на работниците во Стручната служба на Стопанската комора на Македонија;
  - Финансиски извештај преку остварување на Стручната служба на Комората за периодот јануари-јуни 2016 година - споредба со планираните проекции и превземање на идни чекори;
  - Насоки за односи со јавноста и комуникација со медиумите;
 • - Три чекори за економски прогрес - Платформа за разговори со политичките партии во предизборниот период;
  - Иницијатива за реализација на Пилот-проектот за воведување на системот на дуално образование „Учење преку работа“ во Република Македонија;
  - Одлука за именување претседател на Постојаниот избран суд - Арбитража при Стопанската комора на Македонија;
  - Одлука за именување овластено лице за прием на пријави од укажувачи (согласно Законот за заштита на укажувачите и Правилникот за заштитено внатрешно пријавување во Стопанската комора на Македонија).

 • - Предлог-финансиски извештај на Стопанската комора на Македонија за 2015 година;
  - Извештај за работата на Постојаниот избран суд – Арбитража при Стопанската комора на Македонија во периодот 2011-2016;
  - Информација за прописи од значење за бизнисот;
  - Правилник за заштитеното внатрешно пријавување во Стопанската комора на Македонија  со Предлог- одлука за именување на овластено лице за прием на пријави од укажувачи.

 • - Анализа на методологијата за пресметка на обврските по основ на плаќање на придонесите за пензиско, инвалидско и здравствено осигурување;
  - Предлог-Извештај за активностите на Стопанската комора на Македонија во 2015 година;
  - Финансиски извештај преку остварување на Стручната служба на Комората за последниот квартал од 2015 година (и за периодот јануари-декември 2015 година) со споредба со истиот период лани;
  - Одлука за доделување награди и други признанија на Стопанската комора на Македонија за 2015 година;
  - Информација за прописи од значење за бизнисот.
 • - Предлог-програмски насоки за активностите на Стопанската комора на Македонија во 2016 година;
  - Предлог-финансиски план на Стопанската комора на Македонија за 2016 година;
  - Програмски насоки за активностите на Бизнис центарот за тренинг и обука во 2016 година и
  - Финансиски план на Бизнис центарот за тренинг и обука за 2016 година;
  - Информација за прописи од значење за бизнисот.

 • - Анализа на можностите за поголемо учество на бизнис-заедницата во регулаторните тела;
  - Одлука и Овластување за печатење на обрасците за уверение за потекло и за уверение за потекло „Форм А кои ги издава Стопанската комора на Македонија;
  - Финансиски извештај преку остварување на Стручната служба на Комората за периодот јануари-септември 2015 година - споредба на остварувањата со планираните проекции и мерките за трет квартал 2015 година;
  - Одлука за изменување и дополнување на Правилникот за организацијата и работењето на Стручната служба на Стопанската комора на Македонија;
  - Преглед за реализација на заклучоците од одлуките на седниците на Упрваниот одбор, одржани на 5.05.2015, 2.07.2015 и 14.09.2015 година;
  - Информација за прописи од значење за бизнисот.

 • - Реорганизација на Македонската банка за поддршка  на развојот (МБПР) - можности и перспективи;
  - Одлука за членство на Стопанска комора на Македонија во „Виенскиот институт за меѓународни економски студии“ и соработка за подотовка на научно-истражувачки студии;
  - Информација за прописи од значење за бизнисот.

 • - Вклучување на бизнис-заедницата во работата на регулаторните тела – реалност и потреба за јакнење на нивната независност;
  - Решение за изменување и дополнување на Решението за формирање Комисија за финансиски прашања при Управниот одбор на Стопанската комора на Македонија;
  - Деловник за работа на Комисијата за финансиски прашања при Управниот одбор на Стопанската комора на Македонија;
  - Информација за прописи од значење за бизнисот.
 • - Заокружување на системот на економски слободи во функција на понатамошен развој на бизнисот во Република Македонија - Програмски цели и насоки на Стопанската комора на Македонија во мандатниот период 2015-2020 година; 
  -  Информација за прописи од значење за бизнисот;
  - Извештаи и Програма на Бизнис центарот за тренинг и обука

Контакт лице: м-р Анета Трајковска
потпретседател на Стопанската комора на Северна Македонија
Телефон: ++ 389 2 3244041, M. 070 295 432
Факс: ++ 389 2 3244088
Е-адреса: aneta@mchamber.mk
Контакт центар: (02) 15015