„Димитрие Чуповски“ бр.13, 1000 Скопје +38923244000 ic@mchamber.mk

Контакт

Раководен тим

Бранко Азески,

Претседател

Телефон: +389 (02) 3244022
Е-адреса: president@mchamber.mk

м-р Антони Пешев,

Извршен директор на Стопанската комора на Северна Македонија

Телефон: +389 (02) 3244001

Е-адреса: peshev@mchamber.mk

Билјана Пеева-Ѓуриќ,

Оперативен директор за претставување на членките и вмрежување

Телефон: + 389 2 3244034
Мобилен: 072 236 710
Е-адреса: biljana@mchamber.mk

д-р Јелисавета Георгиева-Јовевска,

советник во Кабинетот на претседателот на Стопанската комора на Северна Македонија за економски развој и инфраструктура

Телефон: +389 (02) 3244030
Мобилен: 070 234 273
Е-адреса: jelisaveta@mchamber.mk

м-р Анета Трајковска,

советник за органите и телата со кои раководи претседателот на Стопанската комора на Северна Македонија

- извршување, организирање, координирање и контрола на работите поврзани со Клубот 100,
- Колегиумот на потпретседатели

Телефон: +389 (02) 3244041

Мобилен: 070 295 432

Е-адреса: aneta.trajkovska@mchamber.mk

д-р Елена Милевска Штрбевска,

советник во Кабинетот на претседателот на Стопанската комора на Северна Македонија за развој на коморскиот систем, кадровската политика на ниво на СКСМ, Арбитражата, Суд на честа и Правниот совет

Телефон: +389 (02) 3244023

Мобилен: 071 831 024

Е-адреса: elena@mchamber.mk

м-р Зоран Јовановски,

советник во Кабинетот на претседателот на Стопанската комора на Северна Македонија за макроекономски прашања и јавни финансии

- извршување на работите поврзани со работите на Коморски сенат на Стопанската комора на Северна Македонија
- извршување на работите со работата на Советот за напредни технологии и унапредување на квалитетот во производството и услугите при Стопанската комора на Северна

Телефон: +389 (02) 3244044

Мобилен: 076 482 378

Јадранка Аризанковска,

Шеф на кабинет на претседателот на Комората и советник за ЕУ интеграции и бизнис релации со НАТО

- извршување, организирање, координирање и контрола на работите во врска со меѓународни проекти

Телефон: + 389 2 3244038,
Мобилен: 072 236 711
Е-адреса: Jadranka@mchamber.mk

Сузана Илиеска-Антовска,

шеф на протокол (експерт) во Кабинетот на претседателот на Стопанската комора на Северна Македонија

Телефон: +389 (02) 3244049
Мобилен: 076 200 353
Е-адреса: Suzana.Ilieska@mchamber.mk

Ружица Фотиновска,

менаџер за маркетинг и социјални медиуми во Кабинетот на претседателот на Стопанската комора на Северна Македонија

Телефон: +389 070 321 188
Е-адреса: Ruzica.Fotinovska@mchamber.mk

Бизнис Канцеларија (издавање сертификати, потврди, уверенија, потврди за ексклузивитет и други документи)

Елида Силјаноска,

Соработник во организационата целина за претставување на членките и вмрежување во Стручната служба

Телефон: +389 (02) 3244072
Е-адреса: elida@mchamber.mk

м-р Игор Тасевски,

Експерт во организационата целина за претставување на членките и вмрежување во Стручната служба

Телефон: +389 (02) 3244066

Мобилен: +389 71 260 637

Е-адреса: igor@mchamber.mk

Претставување на членките и вмрежување

Даниела Михајловска Василевска,

Проектен менаџер во Стручната служба

Телефон: +389 (02) 3244021
Мобилен: 072 220 037
Е-адреса: daniela@mchamber.mk

м-р Наташа Јаневска,

Проектен менаџер во Стручната служба на Комората

Проектен менаџер во Стручната служба на Комората
Телефон: +389 (02) 3244045
Мобилен: 072 204 860
Е-адреса: natasa.janevska@mchamber.mk

Васко Ристовски,

Менаџер во организационата целина за претставување на членките и вмрежување во Стручната служба

Телефон: + 389 2 3244014
Е-адреса: vasko@mchamber.mk

м-р Анета Димовска,

Менаџер за Извршување на работи од надворешно-трговското и царинското работење и даночната политика, Координатор на Аналитички центар

- Извршување на работи од надворешно-трговското и царинското работење и даночната политика
- Советот за унапредување на индустриското производство и извозот
- Клубот на извозници
- Совет на странски инвеститори (FIC)
- Асоцијација на странски компании со технолошко напредно производство

Телефон: + 389 2 3244017
Е-адреса: aneta.dimovska@mchamber.mk

Кристина Кузеска,

Менаџер во организационата целина за претставување на членките и вмрежување

Телефон: + 389 2 3244019
Е-адреса: kristina@mchamber.mk

Сашка Велков,

Соработник во организационата целина за претставување на членките и вмрежување во Стручната служба

Телефон: + 389 2 3244054
Е-адреса: sashka@mchamber.mk

Сашо Деспотоски,

Експерт во организационата целина за претставување на членките и вмрежување во Стручната служба Работи на формирање, вршење на активности за потребите на Аналитички центар на Стопанската комора на Северна Македонија

Телефон: + 389 2 3244089
Е-адреса: saso@mchamber.mk

Валентина Цветковска,

Соработник во организационата целина за претставување на членките и вмрежување

- продажба на сертификат Excellent SME
- администрирање на покровителите

Телефон: + 389 2 3244063
Е-адреса: valentina@mchamber.mk

Мартин Стрезоски,

Експерт во организационата целина за претставување на членките и вмрежување

Главен правник за потребите на сите здруженија и другите организациони форми, групации и асоцијации

Телефон: + 389 2 3244018
Е-адреса: martin@mchamber.mk

м-р Антонета Манова Ставреска,

Проектен менаџер

- Изготвување анализи и информации за економски движења по одделни дејности и стопанството во целина

Телефон: + 389 2 3244060
Е-адреса: antoneta@mchamber.mk

м-р Сања Николова,

соработник во организационата целина за претставување на членките и вмрежување во Стручната служба

- Медиуми, протокол

Телефон: + 389 2 3244091,
Мобилен: 071 230 452
Е-адреса: sanja@mchamber.mk

Калина Миљовска,

експерт во организационата целина за претставување на членките и вмрежување

Телефон: +389 (02) 3244002

Е-адреса: kalina@mchamber.mk

Даниел Матракоски,

соработник во организационата целина за претставување на членките и вмрежување во Стручната служба

- Коресподент по англиски јазик

Телефон: +389 (02) 3244043

Е-адреса: daniel@mchamber.mk

Финансии

Анета Ивановска,

менаџер за материјално-финансиско работење

Телефон: +389 (02) 3244046

Е-адреса: aneta.ivanovska@mchamber.mk

Регионални канцеларии

м-р Никола Димковски,

Регионална канцеларија Битола

Телефон: + 389 47 225088,
Е-адреса: regiobt@mchamber.mk

Дијана Лазороска Јованоска,

Асистент во организационата целина за претставување на членките и вмрежување во Стручната служба

Регионална канцеларија Кичево

Телефон: + 389 45 257067
Е-адреса: dijana@mchamber.mk

Моника Јованова,

Соработник во организационата целина за претставување на членките и вмрежување во Стручната служба

Регионална канцеларија Штип

Телефон: + 389 32 300282,
Мобилен: 070 392 997
Е-адреса: monika@mchamber.mk

Тања Мицева,

Асистент во организационата целина за претставување на членките и вмрежување во Стручната служба

Регионална канцеларија Кавадарци

Телефон: ++ 389 43 415044
Е-адреса: tanja@mchamber.mk

Горан Попоски,

Соработник во организационата целина за претставување на членките и вмрежување во Стручната служба

Регионална канцеларија Прилеп

Телефон: + 389 48 401536,
Мобилен: 070 607 962
Е-адреса: goran@mchamber.mk

Центар за едукација

М-р Анита Рафајловска,

Соработник во организационата целина за претставување на членките и вмрежување во Стручната служба

Телефон: +389 (02) 3244057

Е-адреса: anita.mitrevska@mchamber.mk

М-р Елизабета Андриевска-Ефтимова,

Соработник во организационата целина за претставување на членките и вмрежување во Стручната служба

Телефон: + 389 2 3244074
Е-адреса: beti@mchamber.mk

Човечки ресурси

Ана Стерјовска,

Експерт во организационата целина за претставување на членките и вмрежување во Стручната служба

- административно-логистички работи за потребите на Кабинетот на претседателот на СКСМ
- работните односи и кадровската евиденција за потребите на Комората;
- офицер за заштита на личните податоци

Телефон: + 389 2 3244037
Е-адреса: ana@mchamber.mk

Развој, иновации и знаења

м-р Михајло Донев,

Проектен менаџер во Стручната служба на Стопанската комора на Северна Македонија

Телефон: + 389 2 3244067
Е-адреса: mihajlo@mchamber.mk

Емилија Тодоровска,

Менаџер во организационата целина за развој, иновации и знаење

- Извршување работи за потребите на Советот на странските инвеститори при Комората
- Работи за следење на системот за квалитет

Експерт во организационата целина за развој, иновации и знаење
Телефон: + 389 2 3244047
Е-адреса: emilija@mchamber.mk

м-р Ирена Мојсовска,

Експерт во Организациона целина за развој, иновации и знаење

- извршување работи во врска со меѓународни проекти
- меѓународна соработка

Телефон: + 389 2 3244009
Е-адреса: irena@mchamber.mk

м-р Ивана Анчев,

Соработник во Организациона целина за развој, иновации и знаење

- Здружение на деловно-интелектуални услуги
- извршување работи во врска со меѓународни проекти
- меѓународна соработка

Телефон: +389 2 3244051

Е-адреса: ivana@mchamber.mk

Влатко Стојановски,

Соработник во организационата единица за развој, иновации и знаења во Стручната служба

- Совет на странските инвеститори
- Совет за унапредување на индустриското производство и извозот

Телефон: +389 (02) 3244004

Мобилен: +389 70 389 636

Е-адреса: vlatko@mchamber.mk

Андријана Спиревска,

Асистент во организационата единица за развој, иновации и знаења во Стручната служба

- Постојан избран суд Арбитража при Стопанската комора на Северна Македонија

Телефон: +389 (02) 3244024
Е-адреса: andrijana@mchamber.mk

Информации од јавен карактер

Службено лице за посредување со информации од јавен карактер

Стево Серафимов

Телефон: + 389 2 3244032,
Мобилен: 072 236 484
Е-адреса: stevo@mchamber.mk

Лице за комуникација со граѓани, кои што имаат одреден вид и степен на попреченост

Стево Серафимов

Телефон: + 389 2 3244032,
Мобилен: 072 236 484
Е-адреса: stevo@mchamber.mk


Надлежност:

- застапување на заедничките интереси на членовите на Комората, подобрување на ефикасноста на работата и работењето на членовите и нивната организираност;
- искажување на интересите на членовите на Комората пред надлежните државни органи и институции, посебно во подготвувањето на стопанското законодавство, мерките и механизмите на стопанскиот систем и економската политика и утврдувањето на макроекономската и развојната политика, како и давање иницијативи за подготовки на законски и други прописи од областа на стопанството;
- обезбедување деловно-стручни услуги за потребите на членовите;
- давање стручни совети, информации и помош заради подобрување на резултатите на работењето на членовите на Комората, поттикнување на слободната бизнис-иницијатива, соработка и конкурентност;
- давање стручна помош на членовите на Комората во развојот на одделни дејности, усвојувањето на современи технологии и методи на работењето, поттикнување на истражувањата и развојот на техничко-технолошките достигнувања, унапредувањето на квалитетот и стандардите во производството и услугите сл.;
- делување на Комората, односно на облиците на организирање и работење во нејзините рамки како задолжително, неутрално место и форум за консултирање на бизнисот за сите прашања од интерес за стопанството;
- унапредување и промовирање на бизнис-климата во земјата на локално, регионално, национално и интернационално ниво;
- соработка со Владата, соодветните министерства и другите институции за сите прашања од интерес на стопанството или за одделни членови на Комората;
- усвојување и предлагање на усогласени мислења и ставови на членовите на Комората во врска со подобрувањето на условите за работење на стопанството;
- учество во утврдувањето на јавното мислење и политика за економските и системските прашања на локално, регионално и национално ниво;
- учество во меѓународните стопански институции, стопански комори и други асоцијации, во конципирањето и презентирањето на заедничките ставови по прашањата од меѓународен карактер, посебно економските прашања во рамките на Европската унија;
- поттикнување и  развој на стопанската соработка со странство, со посебна насоченост кон промоцијата на стоките и услугите, економската пропаганда, организирањето саеми и изложби, стопански делегации, учество во равивањето на надворешно-трговските работи и сл.;
- застапување на интересите на членките на Комората преку учество на претставници на Комората во комисии, совети, работни групи и други работни тела на локално, регионално, национално и меѓународно ниво;
- застапување на интересите на членовите на Комората по прашања од економско-социјален карактер;
- организирање и поттикнување соодветни облици за континуирано функционално образование и иновација на знаењата на раководните кадри, како и на другите стручни кадри и професионална надградба на стекнатите знаења преку организирање стручно оспособување - обуки, семинари, работилници и други начини на едукација;
- утврдување и негување на добрите деловни обичаи, развивање на деловниот морал и утврдување правила на деловното однесување на членовите на Комората во меѓусебните односи и во односите кон трети лица и на пазарот;
- давање стручна помош преку Арбитражата или преку други алтернативни начини за решавање на меѓусебните спорови меѓу членовите на Комората и на споровите со трети лица; 
- поддршка и давање препораки за членовите на Комората при воспоставувањето бизниси, особено со странство;
- вршење други работи од интерес за членовите на Комората согласно Законот за стопанските комори и Статутот на Стопанската комора на Македонија.

Прописи и акти:

- Закон за стопанските комори („Службен весник на Република Македонија“ бр. 17/2011)
- Статут на Стопанската комора на Македонија
- Правила за организацијата и работењето на здруженијата и на регионалните комори во рамките на Стопанската комора на Македонија
- Правилник на Постојаниот избран суд –Арбитража при Стопанската комора на Македонија и Правила за трошоците во постапката пред Арбитражата

Годишни извештаи и програмски насоки на Стопанската комора на Македонија

Соопштенија:

- Соопштенија од активностите на облиците на организирање и работење и на другите форми на организирање во рамките на Стопанската комора на Македонија
- Соопштенија за бизнис форуми, саеми и други настани организирани од Комората во земјата и странство

Информации:

- SME Excellent Македонија – сертификат за деловно работење
- Сертификати за потекло
- Мислења и препораки
- АТА карнет
- Арбитража
- Центар за покровители
- Центар за едукација
- Центар за квалитет
- Европска мрежа на бизнис можности (Enterprise Europe Network)
- Проекти

Акти за членарина и надоместоци за услуги:

- Одлука за утврдување на основицата за пресметување и стапката на придонесот (членарината) за Стопанската комора на Македонија
- Тарифник за висина на надоместокот за услугите на Стопанскта комора на Македонија

Публикации:

- Бизнис Инфо
- Бизнис Огласник

Образец:

Заштита на личните податоци

Офицер за заштита на личните податоци

Стево Серафимов,

офицер за заштита на личните податоци

Телефон: + 389 2 3244032,
Мобилен: 072 236 484
Е-адреса: stevo@mchamber.mk

Ана Стерјовска,

офицер за заштита на личните податоци

Телефон: +389 2 3244037
Е-адреса: ana@mchamber.mk