„Димитрие Чуповски“ бр.13, 1000 Скопје +38923244000 ic@mchamber.mk

Мислења и препораки

Издавање на мислења, потврди и заверка на документи

Стопанската комора на Македонија ги издава следните мислења :

» Мислење за исполнување на економските услови 

» Мислење за соодветноста, односно влијанието на намалувањето и укинувањето на увозните давачки

Стопанската комора на Македонија ги издава следните потврди:

• Потврда за слободна продажба
• Потврда за производител 
• Потврда за единствен производител
• Потврди за ексклузивитет
• Потврди за членство

Стопанската комора на Македонија врши и заверки на фактури, договори и други документи (со печат Потврдено во Комора), на барање на компаниите.